Banner

Victorie a cetatenilor impotriva unei Primarii!

Tweet this

Tribunalul Arge?. Consiliul local a fost obligat s? ia m?suri pentru reabilitarea unui drum prin hotarare defintiva. Not? la sentin?a nr. 4661/2013.
Daca sunteti in situatii similare si doriti sa obtineti prin Justitie obligarea autoritatilor locale sa isi faca treaba, va invitam sa ne scrieti la adresa secretariat@urbansiasociatii.ro

Dosar nr. 2152/109/2013


R O M Â N I A
TRIBUNALUL ARGE?
SEC?IA CIVIL?
SENTIN?A CIVIL? Nr. 4661/2013
?edin?a public? de la 19 Noiembrie 2013
Completul compus din:
PRE?EDINTE […]
Grefier […]

Pe rol fiind solu?ionarea, în prim? instan??, a litigiului de contencios administrativ ?i fiscal formulat de reclamanta N. S. L., în contradictoriu cu pârâ?ii COMUNA B. – PRIN PRIMAR, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI B. – PRIN PRIMAR ?i PRIMARUL COMUNEI B., intervenient? în interesul reclamantei fiind A. S. B., având ca obiect obliga?ia de a face.

La apelul nominal f?cut în ?edin?a public? au r?spuns reclamanta, pentru pârâ?i, viceprimar A. M., ?i pentru intervenienta în interesul reclamantei A. S. B., vicepre?edinta P. O.

Procedura este legal îndeplinit?.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOT?R??TEAdmite în parte ac?iunea precizat? formulat? de reclamanta N. S. L., domiciliat? în (…) numai fa?? de pârâtul Consiliul Local al com. B., pe care îl oblig? s? adopte în termen de 10 zile o hot?râre în care s? prevad? m?suri urgente pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget ?i modalitatea de încredin?are a lucr?rii.

Admite cererea de interven?ie accesorie formulat? de A. S. B. cu sediul în (…).

Respinge celelalte capete de cerere.
Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronun?at? în ?edin?? public? azi, 19 noiembrie 2013.

NOT?:

Sentin?a de fa??, r?mas? definitiv? prin nerecurare, surprinde în cel mai pl?cut mod, în primul rând, pentru c? este printre pu?inele prin care se tran?eaz? o astfel de problem? de drept, de?i multe comunit??i locale, în special cele din mediul rural, se confrunt? – chiar foarte des – cu situa?ii similare ca cea dedus? judec??ii Tribunalului Arge?.

În al doilea rând, raportat la prevederile legale incidente în spe??, observ?m c? instan?a se apleac? cu mult? aten?ie ?i seriozitate asupra lor, explicând într-o manier? logic?-juridic?, demn? de apreciat, obliga?iile legale ce incumb? autorit??ii publice cu privire la adoptarea unor m?suri pentru reabilitarea unui drum local.

De asemenea, nu poate fi ignorat modul în care instan?a analizeaz? minu?ios argumentele invocate de p?r?i, ar?tând motivele pentru care unele dintre aceste argumente au fost re?inute de instan??, iar altele înl?turate, întocmai cum impun exigen?ele art. 6 din Conven?ia european? care garanteaz? dreptul la un proces echitabil.

Astfel, instan?a re?ine c?, într-adev?r, drumul local în discu?ie este deteriorat, devenind impracticabil în condi?ii normale, pe timpul precipita?iilor, astfel c? apare întemeiat? v?t?marea produs? petentei, în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Mai mult, cât? vreme acest drum este unul comunal (s?tesc), obliga?ia de a-l men?ine în stare tehnic? corespunz?toare desf??ur?rii traficului în condi?ii de siguran?? revine administratorului drumului, respectiv autorit??ilor administra?iei publice locale, care trebuie s? ia m?suri pentru restabilirea circula?iei, fiind îndrept??it? s? desf??oare activit??i de proiectare, execu?ie, modernizare, reparare, între?inere, exploatare ?i administrare a acestor drumuri, pe parcursul procedurii judiciare nefiind f?cut? vreo dovad? c? s-au efectuat astfel de lucr?ri în baza unui proiect aprobat de c?tre autorit??ile publice locale, care s? fi atribuit fonduri din buget pentru executarea proiectului ?i a lucr?rilor.

În acest sens, a considerat instan?a c? pârâtul Consiliul Local nu ?i-a îndeplinit atribu?iile date de lege în sarcina sa, respectiv cele prev?zute la art. 40, art. 45, art. 59 din OG nr. 43/1997, republicat?, coroborate cu Legea nr. 215/2001, astfel c?, în baza art. 1, art. 2, art. 8 ?i art. 18 din Legea nr. 554/2004, s-a admis în parte ac?iunea numai fa?? de pârâtul Consiliul Local al comunei B., care a fost obligat s? adopte în termen de 10 zile o hot?râre în care s? prevad? m?suri urgente pentru reabilitarea drumului local din satul Valea Brazilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la buget ?i modalitatea de încredin?are a lucr?rii.

A?a cum corect a re?inut instan?a, potrivit art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, Consiliul local are atribu?ii privind administrarea domeniului public ?i privat al comunei, putând aproba la propunerea primarului bugetul local ?i modul de utilizare a rezervei bugetare precum ?i documenta?iile tehnico-economice pentru lucr?rile de investi?ii de interes local, în condi?iile legii.

Prin urmare, Consiliul Local are obliga?ia legal? de a adopta hot?râri cu privire la administrarea bunurilor din domeniul public/privat al comunei, în spe??, instan?a fiind cea care stabile?te, raportat la urgen?a pricinii – care în cauz? a fost dovedit? de reclamant? – termenul în care intimatul s? îndeplineasc? cele stabilite de instan??.

În ce prive?te ceilal?i intima?i, Comuna B. ?i Primarul comunei B., instan?a re?ine c? aceste autorit??i nu au atribu?ii date de lege în sarcina lor în ce prive?te adoptarea de hot?râri sau de alte m?suri privind reabilitarea drumurilor locale, astfel c? în prezentul demers judiciar nu au calitate procesual? pasiv?.

De asemenea, instan?a a considerat c? petitul privind obligarea intima?ilor Consiliul Local B. ?i Comuna B. s? execute hot?rârea instan?ei în dou? zile de la pronun?are, în caz contrar s? fie autorizat? reclamanta la efectuarea lucr?rilor, nu poate fi primit deoarece hot?rârile pronun?ate în contencios administrativ nu sunt susceptibile de executare silit?, iar nerespectarea lor atrage aplicarea unor sanc?iuni civile sau chiar penale, dup? caz, textul de lege instituind deci executarea de bun? voie a acestor hot?râri, în termen de 30 de zile de la r?mânerea lor definitiv?, nerespectarea acestor termene ducând la posibilitatea de sanc?ionare a conduc?torului autorit??ii administrative sau, dup? caz, a persoanei obligate, cu amend? pentru fiecare zi de întârziere, astfel c? termenul solicitat de reclamant? pentru executare contravine celor stabilite de Legea nr. 554/2004, ceea ce atrage caracterul neîntemeiat al unui astfel de petit.

Cu privire la solicitarea de aplicare a sanc?iunii de 1.000 lei/zi de întârziere, a penalit??ilor de 100 lei/zi de întârziere în caz de nerespectare a termenului de 10 zile pentru finalizarea drumului, amendarea primarului cu 20% din salariul minim brut pe economie ?i daune în favoarea reclamantei de 1.000 lei/zi de întârziere, se observ? c?, în mare parte, acest tip de sanc?iuni nu este prev?zut de lege. Mai mult, este aproape imposibil ca opera?iunea de reabilitare a drumului, cu îndeplinirea condi?iilor de emitere a hot?rârii de consiliu local care s? prevad? buget ?i modalitate de încredin?are a lucr?rii, s? se finalizeze în cel mult 10 zile, a?a cum a solicitat reclamanta.

Mai arat? instan?a c?, în cuprinsul art. 24 din Legea nr. 554/2004, a fost reglementat? o procedur? special? de sanc?ionare a autorit??ilor, în cazul în care acestea nu execut? hot?râri definitive. Aceast? procedur? este îns? subsecvent? actualei etape judiciare deoarece numai în cazul în care termenul prev?zut la alin. (1) nu este respectat, se aplic? conduc?torului autorit??ii publice sau, dup? caz, persoanei obligate o amend? de 20% din salariul minim brut pe economie.

Având în vedere aceste prevederi legale, instan?a re?ine c? atât timp cât textul de lege prevede un termen în interiorul c?ruia autoritatea public? este obligat? s? respecte hot?rârea, în spe?? s? emit? hot?rârea de consiliu local, la propunerea primarului, este nejustificat? obligarea acestuia la plata daunelor cominatorii.

Un singur aspect ar fi de repro?at îns?, ?i anume faptul c?, petitul privind acordarea “daunelor morale” solicitate de reclamant? este respins cu motivarea, devenit? deja notorie, c? nu s-a dovedit existen?a prejudiciului moral, în pofida faptului c? o astfel de prob? direct? este practic imposibil de f?cut, dat fiind caracterul subiectiv intern al prejudiciului moral.

Cu toate acestea, este de apreciat faptul c? instan?a nu a respins în întregime ac?iunea reclamantei, a?a cum procedeaz? alte instan?e de contencios administrativ care î?i dau seama c? dac? ar constata existen?a faptei ilicite a autorit??ii publice (constând în emiterea unui act administrativ nelegal sau, dup? caz, refuzul de a emite un act administrativ) este greu de motivat doar respingerea cap?tului de cerere privind acordarea daunelor morale solicitate (?i mult mai u?or de motivat respingerea în întregime a ac?iunii, putându-se facil recurge la o motivare lapidar?, chiar prin denaturarea st?rii de fapt[1]), pentru c? este incontestabil faptul c? între fapta ilicit? a autorit??ii publice ?i disconfortul (prejudiciul moral) cauzat particularului exist? o leg?tur? de cauzalitate, ce rezult? ex re, deoarece obliga?ia general? de a nu aduce atingere drepturilor ?i intereselor legitime ale celorlal?i este o obliga?ie de rezultat care incumb? inclusiv autorit??ilor publice.

Mai mult, a?a cum am ar?tat cu alt? ocazie[2], al?turi de al?i autori cosider?m c? r?spunderea autorit??ii publice este una obiectiv?, particularul nefiind nevoit s? fac? dovada nici c? fapta ilicit? a fost comis? cu vinov??ie (de c?tre func?ionarii autorit??ii publice), existând în sarcina autorit??ilor chiar o obliga?ie de “garan?ie” c? prin activitatea desf??urat? nu sunt aduse atingeri drepturilor ?i intereselor legitime apar?inând particularilor, iar în privin?a func?ionarilor, incompeten?a, ne?tiin?a dar, mai ales, reaua-inten?ie nu pot fi scuzabile[3].

Tot sub acest aspect, pe final, amintim faptul c?, din jurspruden?a constant? a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, se desprinde cu claritate c? instan?a de contencios european a acordat compensa?ii b?ne?ti pentru repararea prejudiciului moral cauzat reclaman?ilor, statuând c? exist? un disconfort creat particularului, constând în st?ri de nelini?te, angoas?, frustrare, chiar ?i atunci când autorit??ile statului întârzie punerea în executare a unei hot?râri judec?tore?ti.

Or, în spe?a dedus? judec??ii Tribunalului Arge?, observ?m c? disconfortul cauzat reclamantei a fost unul major ?i serios, având în vedere imposibilitatea acesteia de a ajunge la locuin?a familial? (“bun” ce intr? ?i sub protec?ia art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO) din cauza drumului impracticabil, situa?ie fa?? de care autoritatea public? a r?mas mult timp în pasivitate, în ciuda numeroaselor sesiz?ri primite, de?i avea obliga?ia pozitiv?, prev?zut? expres de lege, de a lua m?suri pentru reabilitarea acelui drum, motiv pentru care apreciem c? s-ar fi impus acordarea unei sume cu titlu de satisfac?ie echitabil? pentru disconfortul cauzat/repararea prejudiciului moral, sum? ce urma a fi stabilit?, în echitate, de c?tre instan??, chiar într-un cuantum mult mai mic, dac? totu?i suma (5.000 lei) solicitat? de reclamant? ap?rea ca fiind excesiv?, putându-se astfel evita acea motivare absurd? a respingerii cap?tului de cerere privin acordarea ”daunelor morale” pentru c? nu a fost dovedit prejudiciul moral.
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


Victorie a cetatenilor impotriva unei Primarii!

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: