DNA : UIOREANU HOREA DORIN [pnl] , pre?edinte al Consiliului Jude?ean Cluj trimis in judecata pentru coruptie; procurorii cer 5 ani inchisoare cu executare si confiscarea totala a averii

Tweet this

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecat? a inculpa?ilor:

UIOREANU HOREA DORIN, pre?edinte al Consiliului Jude?ean Cluj, în stare de arest preventiv, pentru s?vâr?irea infrac?iunilor concurente de :
- 3 infrac?iuni de luare de mit? din care 2 în form? continuat? (10 acte materiale, respectiv 7 acte materiale);
- fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? în forma participa?iei improprii ca instigator, în form? continuat? (2 acte materiale);
- complicitate la sp?lare de bani

BENE IOAN, membru AGA în cadrul SC Construc?ii Napoca SA, în stare de arest preventiv, pentru s?vâr?irea infrac?iunilor concurente de :
- dare de mit? în form? continuat? (7 acte materiale);
- fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? în forma participa?iei improprii ca instigator, în form? continuat? (2 acte materiale)
- sp?lare de bani

POG?CEAN VASILE, asociat ?i administrator la SC Sinai Comimpex SRL Iclod, în stare de arest preventiv, pentru s?vâr?irea infrac?iunii de :
- dare de mit? în form? continuat? (10 acte materiale)

PETRAN IOAN, consilier jude?ean în cadrul Consiliului jude?ean Cluj, în stare de libertate, pentru s?vâr?irea infrac?iunii de :
- luare de mit?

DAVIDESCU GABRIEL RADU, director dezvoltare în cadrul SC Uti Grup SA Bucure?ti, în stare de libertate, pentru s?vâr?irea infrac?iunilor concurente de :
- 2 infrac?iuni de dare de mit?


În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:

În calitate de pre?edinte al Consiliului Jude?ean Cluj, inculpatul Uioreanu Horea Dorin

- a pretins de la inculpatul Pog?cean Vasile suma total? de 693.224 lei din care, în perioada aprilie 2013-mai 2014, în mod repetat, a primit în zece tran?e, suma total? de 134.500 lei pentru ca, în exercitarea func?iei sale, s? direc?ioneze aloc?ri bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit sau prin mecanismele de finan?are reglementate de OUG nr. 28/2013 c?tre unit??i administrativ teritorial din jude?ul Cluj, în vederea finan??rii contractelor pe care respectivele entit??i le aveau cu societatea Sinai Compimpex SRL, de?inut? de inculpatul Pog?cean Vasile.

- a pretins de la inculpatul Bene Ioan suma total? de 300.000 lei, din care în perioada octombrie 2012-martie 2014, în mod repetat a primit în ?apte tran?e suma total? de 278.000 lei pentru ca, în exercitarea func?iei sale, s? direc?ioneze aloc?ri bugetare din bugetul CJ Cluj nemijlocit în vederea pl??ii contractelor derulate de SCC Napoca SA de?inut? de inculpatul Bene Ioan,

În încercarea de a disimula adev?rata în?elegere între p?r?i, respectiv plata unei sume cu titlu de mit?, la data de 13 mai 2014, inculpatul Uioreanu Horea Dorin a convenit cu inculpatul Bene Ioan ca acesta s? fac? demersuri pentru încheierea în fals a unui contract ?i a unei facturii fiscale între una din societ??ile de?inute de omul de afaceri, respectiv SC Napocamin SRL cu societatea Centrul de Cercet?ri ?i Studii Calitative ?i Cantitative SRL. Actele respective atest? în fals o conven?ie comercial? între cele dou? societ??i, fiind folosite pentru a crea aparen?a unei pl??i licite asupra unui studiu de pia?? - sondaj de opinie de care a beneficiat pre?edintele Consiliului Jude?an Cluj, în valoare de 5.000 euro.

- a pretins, împreun? cu inculpatul Petran Ioan, consilier jude?ean, la data de 9 aprilie 2014, de la inculpatul Davidescu Gabriel Radu, director de dezvoltare al SC UTI Grup SA, suma de 20.000 euro (câte 10.000 euro pentru fiecare din cei doi reprezentan?i ai Consiliului Jude?ean Cluj) pentru ca, în exercitarea atribu?iilor func?iei, s? promoveze în cadrul CJ Cluj un proiect de hot?râre ?i s? emit? o Hot?râre de Consiliu Jude?ean, prin care s? se aprobe, în favoarea societ??ii UTI Hotel & Parking SRL, în cadrul contractului de concesiune derulat cu CJ Cluj, realizarea unei parc?ri long term pentru 108 locuri în incinta Aeroportului Interna?ional Avram Iancu Cluj Napoca. Din banii pretin?i, la data de 17.04.2014, a primit efectiv 5.000 euro.

Concret, din situa?ia detaliat? a st?rii de fapt au rezultat urm?toarele
În perioada aprilie 2013-mai 2014, inculpatul Uioreanu Horea Dorin a pretins de la inculpatul Pog?cean Vasile remiterea, cu titlu de mit?, a unei sume totale de 693.224 lei, constând într-un procent de aproximativ 15% din sumele alocate bugetar de CJ Cluj pentru contractele aflate în derulare de c?tre firma Sinai Comimpex SRL apar?inând omului de afaceri, suma fiind pretins? tocmai pentru ca, în calitatea sa de conduc?tor la institu?iei jude?ene s? aloce sumele vizate de omul de afaceri.
Dup? ce a primit, în avans, o prim? tran?? în cuantum de 40.000 lei, Uioreanu Horea Dorin, în lunile mai ?i octombrie 2013, în calitate de pre?edinte al Consiliului jude?ean Cluj, a propus Ministerului Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice, alocarea de fonduri bugetare, prin OUG 28/2013, unor anumite comune (Fize?ul Gherlii, Câ?c?u, Iclod, Bon?ida) pentru lucr?ri pe care prim?riile respective le aveau în derulare cu SC Sinai Comimpex SRL, în detrimentul altor comune.
A?adar, pentru anul 2013, urmare a demersurilor efectuate asupra pre?edintelui CJ Cluj, prin mecanismul de alocare bugetar? reglementat prin OUG 28/2013, SC Sinai Comimpex a beneficiat de suma total? de 3.174.000 lei.
Pentru anul 2014, potrivit celor convenite între pre?edintele CJ Cluj Uioreanu Horea Dorin ?i omul de afaceri Pog?cean Vasile, pentru lucr?ri realizate de SC Sinai în comunele Bon?ida ?i Fize?ul Gherlii au mai fost alocate, în mod preferen?ial, fonduri de la bugetul Consiliului Jude?ean Cluj în cuantum total de 1.447.497 lei.
Aferent tuturor acestor aloc?ri bugetare, în perioada aprilie 2013-mai 2014, omul de afaceri Pog?cean Vasile a remis cu titlu de mit? lui Uioreanu Horea Dorin suma total? de 134.500 lei.

În cursul anului 2011, a fost încheiat contractul de lucr?ri între Aeroportul Interna?ional Cluj-Napoca RA, în calitate de achizitor ?i asocierea SCC NAPOCA SA – SC ICCO SYSTEMS SRL- SC GEO ARC SRL, în calitate de executant, având ca obiect prima etap? de executare, finalizare ?i între?inerea lucr?rii „Pist? de decolare aterizare de 3.500 m ?i suprafe?e de mi?care aferente” la un pre? de 32.436.982,99 euro, durata contractului fiind stabilit? la 3 ani, respectiv pân? la 5 septembrie 2014. Finan?area investi?iei urma a fi asigurat? din bugetul jude?ului.
Pe parcursul execut?rii contractului acesta a fost adi?ionat cu un num?r de 24 acte adi?ionale care au crescut valoarea contractului pân? la suma total? de peste 42.000.000 euro.
Pe fondul cointeres?rii materiale a pre?edintelui C.J. Cluj, inculpatul Uioreanu Horea Dorin, omul de afaceri Bene Ioan de?in?torul societ??ii de construc?ii SC Napoca SA, a convenit cu acesta s? realizeze în continuare lucr?ri din etapa a doua a proiectului, în sensul de a construi platforma de parcare aeronave Apron 4, în lipsa oric?ror forme legale ?i transparente de evaluare ?i acordare a unei astfel de lucr?ri finan?ate din bani publici, prin ignorarea principiilor concuren?ei ?i transparen?ei stabilite de legiuitor prin OUG 34/2006 (în lipsa oric?rei documenta?ii, licita?ii, contract?ri).
Urmare a celor convenite, inculpatul Bene Ioan a dispus angaja?ilor s?i construirea platformei Apron 4, lucrare ce a fost demarat? la finele lunii octombrie 2013 ?i finalizat? în luna martie 2014.
De asemenea, pentru a dispune aloc?ri de resurse de la bugetul C.J. Cluj pentru pl??ile efectuate la lucr?rile de la contractul men?ionat, precum ?i pentru alte proiecte aflate în derulare, tot cu finan?are de la bugetul jude?ean, se re?ine c?, în perioada octombrie 2012- martie 2014, omul de afaceri Bene Ioan a remis pre?edintelui CJ Cluj Uioreanu Horea Dorin suma total? de 278.000 lei, dup? cum urmeaz?: în luna octombrie 2012 suma de 100.000 lei, în martie 2013 suma de 40.000 lei, în aprilie 2013 suma de 20.00 euro (echivalent a cca. 86.000 lei), la data de 8 septembrie 2013 suma de 5.000 euro (echivalent a cca. 22.000 lei), la data de 5 octombrie 2013 suma de 20.000 lei, la data de 6 martie 2014 suma de 10.000 lei.
De asemenea, în cursul lunii mai 2014, omul de afaceri Bene Ioan a mai remis pre?edintelui C.J. Cluj suma de 22.320 lei (echivalent a 5.000 de euro), sum? ce a reprezentat achitarea unui contract având ca obiect un sondaj de opinie comandat de edilul jude?ului în contextul campaniei electorale privind alegerile europarlamentare din 25 mai 2014.
Pentru a disimula mita primit?, inculpatul Uioreanu Horea Dorin, la în?elegere cu Bene Ioan, a solicitat reprezentantului societ??ii ce a efectuat sondajul de opinie, încheierea fictiv? a unui contract cu SC Napocamin SRL de?inut? de omul de afaceri Bene Ioan, sens în care au fost întocmite în fals, contractul nr. 1.8/12.05.2014 precum ?i factura fiscal? nr. 034/23.05.2014 ce purta asupra sumei de 22.320 lei. Practic, prin încheierea actelor false s-a încercat disimularea adev?ratei conven?ii între p?r?i, acte menit s? ascund? adev?rata natur? a provenien?ei a banilor, cunoscând c? acesta constituie obiect al infrac?iunilor corelative de dare ?i luare de mit?.
La data de 9 aprilie 2014, inculpa?ii Davidescu Gabriel Radu, director dezvoltare în cadrul SC Uti Grup SA, a convenit cu inculpa?ii Uioreanu Horea Dorin ?i Petran Ioan (consilier jude?ean în cadrul CJ Cluj) remiterea sumei de 20.000 de euro, câte 10.000 euro pentru fiecare, pentru ca ace?tia s? ini?ieze ?i s? voteze favorabil un proiect de hot?râre de CJ prin care s? se aprobe înfiin?area ?i tarifarea parc?rii pe termen în lung în cadrul Aeroportului Interna?ional Avram Iancu din Cluj Napoca. Din suma promis?, la data de 17 aprilie 2014, inculpatul Davidescu Gabriel Radu a remis celor doi suma de 10.000 euro, câte 5.000 euro pentru fiecare.

În cauz? s-a dispus instituirea sechestrului ?i indisponibilizarea sumei de 13.500 lei apar?inând inculpatului Uioreanu Horea Dorin în vederea confisc?rii speciale. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui imobil situat în Cluj, în suprafa?? de 195 mp apar?inând inculpatului Uioreanu Horea Dorin, pân? la concuren?a sumei de 421.300 lei, în vederea confisc?rii speciale.
În cauz? s-a mai dispus instituirea sechestrului ?i indisponibilizarea sumelor 4.478,88 lei ?i 10.000 euro apar?inând inculpatului Petran Ioan în vederea confisc?rii speciale. De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator ?i indisponibilizarea sumelor de 23.671,12 lei ?i 18.205 euro, apar?inând lui Petran Ioan în vederea confisc?rii extinse.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


DNA : UIOREANU HOREA DORIN [pnl] , pre?edinte al Consiliului Jude?ean Cluj trimis in judecata pentru coruptie; procurorii cer 5 ani inchisoare cu executare si confiscarea totala a averii

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: