DNA : Stan Mustata judecatorul lui Dan Voiculescu trimis in judecata pentru grup infrac?ional organizat, ?ase infrac?iuni de luare de mit?, trafic de influen?? ; procurorii cer pedeapsa maxima [ inchisoare cu executare ] si confiscarea totala a averii;

Tweet this

Procurorii din cadrul Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul de combatere a corup?ie au dispus trimiterea în judecat?, în stare de arest preventiv, a inculpa?ilor:

MUSTA?? STAN, judec?tor la Curtea de Apel Bucure?ti, în sarcina c?ruia s-au re?inut infrac?iunile concurente de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat
- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii care nu sunt destinate publicit??ii ?i permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii
- ?ase infrac?iuni de luare de mit?
- trafic de influen??

CUREA MARIANA, grefier la Curtea de Apel Bucure?ti, în sarcina c?reia s-au re?inut infrac?iunile concurente de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat,
- complicitate la s?vâr?irea infrac?iunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informa?ii care nu sunt destinate publicit??ii ?i permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa?ii
- complicitate la s?vâr?irea infrac?iunii de trafic de influen??,

De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecat?, în stare de libertate, a inculpa?ilor:
BORACIU ION, în sarcina c?ruia s-au re?inut infrac?iunile concurente de:
- constituire a unui grup infrac?ional organizat
- trafic de influen??
- complicitate la s?vâr?irea a cinci infrac?iuni de luare de mit?
- complicitate la s?vâr?irea infrac?iunii de trafic de influen??

ALEXANDRU FLORIAN, în sarcina c?ruia s-au re?inut infrac?iunile concurente de
- constituire a unui grup infrac?ional organizat
- complicitate la s?vâr?irea a cinci infrac?iuni de luare de mit?

MORARU Ciprian, în sarcina c?ruia s-a re?inut infrac?iunea de
-cump?rare de influen??

În rechizitoriul întocmit, procurorii au re?inut urm?toarea stare de fapt:
În cursul anului 2013, inculpatul Musta?? Stan, împreun? cu inculpa?ii Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, a constituit un grup infrac?ional organizat, gruparea fiind sprijinit? de Curea Mariana, în scopul s?vâr?irii unor infrac?iuni de corup?ie judiciar?, urm?rind ob?inerea de beneficii materiale. În acest context, în perioada octombrie 2013 – aprilie 2014, membrii grupului au accesat informa?ii cu caracter confiden?ial din dosarele penale aflate pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti. Pe baza acestor informa?ii, membrii grup?rii urm?reau s? identifice ?i s? contacteze persoane dispuse s? dea mit? sau s? cumpere influen?a judec?torului, în schimbul ob?inerii unor hot?râri judec?tore?ti favorabile.

În perioada men?ionat?, judec?torul Musta?? Stan, cu complicitatea grefierului Curea Mariana, a permis accesul unor persoane neautorizate, respectiv Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, la informa?ii care nu erau destinate publicit??ii (datele personale ale p?r?ilor din dosarele penale aflate pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti, respectiv numele, prenumele ?i adresa de domiciliu).

Inculpatul Musta?? Stan, ac?ionând în cadrul grupului infrac?ional organizat din care f?cea parte ?i în calitate de judec?tor la Curtea de Apel Bucure?ti, Sec?ia a II-a penal?, aflat în compunerea completelor de judecat? învestite cu solu?ionarea unor dosare penale, a pretins, în mai multe rânduri, de la diferite persoane condamnate sau inculpate în respectivele dosare, sume de bani care nu au fost particularizate sub aspectul cuantumului, dup? cum urmeaz?:

1. La data de 7 aprilie 2014, prin intermediul lui Boraciu Ion, în vederea pronun??rii unei solu?ii favorabile unei persoane condamnate, în sensul admiterii contesta?iei în anulare împotriva deciziei penale nr. 222/A/2014, pronun?at? la 4 martie 2014 de Curtea de Apel Bucure?ti. Inculpatul fusese condamnat pentru în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave.
2. La data de 11 aprilie 2014, prin intermediul lui Alexandru Florian, în vederea pronun??rii unei solu?ii de punere în libertate a unui inculpat, prin admiterea contesta?iei formulate de acesta împotriva încheierii pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti la 26 martie 2014. Inculpatul fusese arestat preventiv pentru constituire de grup infrac?ional organizat, fraud? informatic? ?i în?el?ciune.
3. În perioada 15-16 aprilie 2014, prin intermediul lui Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, în vederea pronun??rii unei solu?ii favorabile unui condamnat, cu prilejul judec?rii contesta?iei formulate împotriva sentin?ei penale nr. 145 pronun?ate la 28 februarie 2014, de Tribunalul Ilfov. Persoana fusese condamnat? definitiv pentru complicitate la s?vâr?irea infrac?iunii de în?el?ciune ?i pentru instigare la infrac?iunea de dare de mit?.
4. În data de 16 aprilie 2014, prin intermediul lui Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, în vederea pronun??rii unei solu?ii favorabile unei persoane condamnate pentru constituire a unui grup infrac?ional organizat ?i furt calificat în form? continuat?.
5. La data de 16 aprilie 2014, prin intermediul lui Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, în vederea pronun??rii unei solu?ii favorabile unui inculpat, cu prilejul judec?rii apelului declarat împotriva sentin?ei penale nr. 194 pronun?ate la 19 decembrie 2013 de Tribunalul Ilfov, Sec?ia penal?. Inculpatul respectiv fusese condamnat nedefinitiv, pentru tentativ? la s?vâr?irea infrac?iunii de omor deosebit de grav.
6. La data de 16 aprilie 2014, prin intermediul lui Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, în vederea pronun??rii unei solu?ii favorabile unor persoane care s-au constituit parte civil?, cu prilejul judec?rii apelului declarat împotriva sentin?ei penale nr. 29 pronun?ate la 5 martie 2014 de Judec?toria Ro?iorii de Vede. Solu?ia favorabil? vizat? însemna majorarea desp?gubirilor civile acordate persoanelor care s-au constituit parte civil? în respectivul dosar penal.
7. În perioada lunii aprilie 2014, ac?ionând în cadrul grupului infrac?ional din care f?cea parte, a pretins, cu complicitatea grefierei Curea Mariana ?i prin intermediul lui Boraciu Ion, suma de 30.000 euro, l?sând s? se cread? c? are influen?? asupra judec?torilor dintr-un alt complet al Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia a II-a penal?, pentru a-i determina s? pronun?e o solu?ie favorabil? unui inculpat, în dosarul nr. 944/2/2014.

În ziua de 05 martie 2014, Boraciu Ion, ac?ionând în cadrul grupului din care f?cea parte, a pretins de la Moraru Ciprian o sum? de bani care nu a fost particularizat? sub aspectul cuantumului, l?sând s? se cread? c? are influen?? asupra judec?torilor de la Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia a II a penal?, pentru ca ace?tia s? desfiin?eze sentin?a prin care Moraru Ciprian fusese condamnat închisoare cu executare ?i s? dispun? o solu?ie de condamnare cu suspendarea execut?rii pedepsei. Moraru Ciprian a promis c? va remite suma de bani pretins?, dup? particularizarea acesteia, în schimbul solu?iei favorabile care i s-a promis de c?tre Boraciu Ion.

Concret, starea de fapt detaliat? în rechizitoriu este urm?toarea:
În cursul anului 2013, Musta?? Stan, Boraciu Ion ?i Alexandru Florian au constituit un grup infrac?ional organizat, gruparea fiind sprijinit? de Curea Mariana, în scopul s?vâr?irii unor infrac?iuni de corup?ie judiciar? (prev?zute de art. 6 ?i 7 din Legea nr. 78/2000), urm?rind ob?inerea de beneficii materiale, context în care, în perioada octombrie 2013 – aprilie 2014, membrii grupului au accesat informa?ii cu caracter confiden?ial din dosarele penale aflate pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti, în vederea identific?rii ?i contact?rii mituitorilor ?i cump?r?torilor de influen??, în scopul pretinderii de la ace?tia a unor foloase materiale, în schimbul ob?inerii unor hot?râri judec?tore?ti favorabile.
Membrii acestei grup?ri infrac?ionale au ac?ionat coordonat, fiecare dintre ei având stabilite anumite sarcini, astfel încât aportul individual s? se coreleze cu ac?iunile celorlal?i în realizarea scopului urm?rit, ?i anume ob?inerea de foloase prin comiterea unor infrac?iuni de corup?ie.
În realizarea rezolu?iei infrac?ionale luate în cadrul grupului constituit, s-a re?inut o gam? extrem de variat? a actelor materiale menite s? asigure un veritabil mod de via??, iar succesiunea „serviciilor” oferite de magistratul Musta?? Stan se situeaz? în centrul activit??ii infrac?ionale, reprezentând preocuparea major? a membrilor grupului, care au ac?ionat în mod organizat pe o perioad? îndelungat? de timp.
Din probele administrate reiese o obi?nuin?? a membrilor grupului în desf??urarea unor asemenea activit??i infrac?ionale, în cadrul c?rora erau deja stabilite „tarifele” pentru furnizarea hot?rârilor judec?tore?ti favorabile, singura lor preocupare fiind, în aceast? privin??, aceea ca fiecare dintre ei s?-?i îndeplineasc?, în vederea atingerii scopului comun urm?rit, sarcinile asumate în cadrul cooper?rii lor delictuale.
Scopul urm?rit a constat în facilitarea ob?inerii de c?tre anumi?i subiec?i procesuali din dosarele penale aflate pe rolul Cur?ii de Apel Bucure?ti, a unor hot?râri favorabile.
Astfel, elementele definitorii ale func?ion?rii grupului constituit de Musta?? Stan, Alexandru Florian ?i Boraciu Ion se structureaz? pe mai multe paliere:
- întâlniri conspirative, asigurate cu frecven?? aproape zilnic? de Boraciu Ion, în biroul acestuia situat în Bucure?ti
- modul conspirat de comunicare, cu evitarea telefoanelor mobile;
- identificarea dosarelor penale în care judec?torul Musta?? Stan putea pronun?a solu?ii favorabile mituitorilor ?i cump?r?torilor de influen??;
- formularea „ofertelor”, constând în hot?râri judec?tore?ti favorabile, prilej cu care nu era exclus din analiz? niciun dosar, disponibilitatea de a pretinde mit? fiind exprimat? cu privire la toate dosarele din lista de ?edin??, indiferent de gravitatea infrac?iunilor;
- trimiterea în teren a inculpa?ilor Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, în vederea contact?rii posibililor mituitori sau cump?r?tori de influen??, de c?tre judec?torul Musta?? Stan;
- amenin?area subiec?ilor procesuali cu pronun?area unor hot?râri judec?tore?ti netemeinice, chiar dac? ace?tia, în mod legal, aveau dreptul la o solu?ie favorabil?;
- banii se încasau de c?tre unul din membrii grupului, care avea leg?tura cu mituitorii ?i cump?r?torii de influen??, sumele fiind împ?r?ite între inculpa?i, de cele mai multe ori în mod egal sau în func?ie de contribu?ia adus? la s?vâr?irea faptei;
- membrii grupului au asigurat în permanen?? luarea unor m?suri de precau?ie, prin alternarea discu?iilor în camerele imobilului, evitarea discu?iilor telefonice, efectuarea de verific?ri în sistemul informatic ECRIS de c?tre grefierul Curea Mariana;
- s-a asigurat ierarhia grupului în care judec?torul Musta?? Stan a beneficiat de serviciile prestate de c?tre ceilal?i inculpa?i, în pofida anumitor nemul?umiri exprimate de ace?tia din urm?. În calitate de prieten? a inculpatului Musta?? Stan, Curea Mariana a beneficiat ?i ea de avantajele liderului (de exemplu: organizarea zilei de na?tere la mare, tort, flori, cadouri, etc.). Membrii grupului infrac?ional au valorizat rolul acesteia în gruparea criminal?, din perspectiva func?iei de grefier, în scopul deservirii în viitor a intereselor grupului, când judec?torul Musta?? Stan urma s? se pensioneze.
- un alt mod de operare a constat în accesarea grup?rii criminale de c?tre poten?ialii mituitori ?i cump?r?tori de influen??, prin intermediul inculpa?ilor Boraciu Ion ?i Alexandru Florian; ace?tia din urm? primeau bile?ele cu numerele de dosare penale în care beneficiarii interven?iilor ofereau foloase materiale, Curea Mariana verifica pe portalul instan?elor de judecat? la ce complet erau repartizate dosarele penale, dup? care consulta planific?rile existente la nivelul Cur?ii de Apel Bucure?ti, pentru ca, în final, s? le comunice membrilor grupului dac? respectivele cauze penale erau repartizate pentru solu?ionare judec?torului Musta?? Stan sau altor judec?tori pe lâng? care Musta?? Stan sus?inea c? poate s? intervin?, în vederea ob?inerii unor hot?râri judec?tore?ti favorabile.
Totodat?, re?inem ?i preocuparea permanent? a inculpatei Curea Mariana, de a asigura „protec?ia” grupului, împotriva unor eventuale m?suri de supraveghere tehnic?.
În ceea ce prive?te modul conspirat de comunicare de c?tre membrii grupului, proba?iunea relev? c? ace?tia s-au întâlnit într-o loca?ie considerat? „sigur?”, ar fi vorbit ?optit, la ureche, atunci când era vorba despre interven?iile din dosarele penale ?i banii pretin?i în leg?tur? cu ob?inerea hot?rârilor judec?tore?ti. De asemenea, când discutau astfel de subiecte, obi?nuiau s? îndep?rteze din camer? telefoanele mobile, în scopul de a nu fi intercepta?i prin intermediul lor. În acela?i scop, discutau ?i în baia imobilului, îns?, aceast? ultim? m?sur? de precau?ie a fost ideea judec?torului Musta?? Stan.
În împrejur?rile men?ionate, Musta?? Stan le-ar fi comunicat interlocutorilor s?i, Boraciu Ion ?i Alexandru Florian, numele p?r?ilor din dosarele pe care le judeca ?i adresa complet? la care ace?tia locuiau. Judec?torul le aducea la cuno?tin?? ce solu?ie mai favorabil? ar fi putut s? o dispun? fa?? de p?r?ile din dosar, în temeiul prevederilor mai favorabile din noul Cod de procedur? penal?. Musta?? Stan obi?nuia s? le solicite inculpa?ilor Alexandru Florian ?i Boraciu Ion s? contacteze p?r?ile din dosar ?i s? le comunice c? poate s? le coboare pedepsele, în schimbul unor sume de bani.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


DNA : Stan Mustata judecatorul lui Dan Voiculescu trimis in judecata pentru grup infrac?ional organizat, ?ase infrac?iuni de luare de mit?, trafic de influen?? ; procurorii cer pedeapsa maxima [ inchisoare cu executare ] si confiscarea totala a averii;

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: