Banner

ICCJ : judecatorul este obligat sa dea curs cererii creditorului in cazul in care cere acordarea penalitatilor de intarziere

Tweet this

Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a hot?rât c?, în aplicarea principiului disponibilit??ii, reclamantul este cel care stabile?te cadrul procesual ?i limitele cererii de chemare în judecat?, instan?a trebuind s? se pronun?e asupra cererilor formulate ?i nu s? fac? aprecieri asupra a ce trebuia sau nu s? solicite reclamantul. În spe??, instan?a de apel nu a cercetat fondul cauzei, re?inând în considerente c? reclamantul trebuia s? solicite obligarea pârâtei la plata debitului pentru a putea solicita ?i plata penalit??ilor de întârziere. Înalta Curte a constatat c? între p?r?i a fost încheiat un angajament de plat?, precum ?i o conven?ie de e?alonare, ?i fa?? de aceste înscrisuri urma a se face calculul penalit??ilor de întârziere ?i a dobânzii, iar în m?sura în care instan?a nu era l?murit? cu privire la modul de calcul al acestora, era îndrept??it? s? dispun? efectuarea unei expertize contabile care s? aib? drept obiectiv tocmai stabilirea cuantumului preten?iilor reclamantului. Fa?? de aceste împrejur?ri, Înalta Curte a admis recursul ?i a casat decizia recurat?, cauza fiind trimis? spre rejudecare la aceea?i instan?? (Decizia nr. 2574 din 27 iunie 2013 pronun?at? în recurs de Sec?ia a II-a civil? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie având ca obiect preten?ii)




Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed