ANI : Sefa Spitalului de Oftalmologie in conflict penal de interese

Tweet this

ANI : a constatat existen?a conflictului de interese în materie penal? în cazul lui POP MONICA DANIELA, Manager al Spitalului Clinic de Urgen?e Oftalmologice Bucure?ti.Doamna manager a incredintat direct contracte avocatiale catre avocatii pe care-i folosea domnia sa in scopuri personale! Dosarul penal va merge la Parchet cu propunere de aplicare pedeapsa cu inchisoarea si confiscarea averii pentru acoperirea prejudiciului adus statului roman!
Agen?ia Na?ional? de Integritate a sesizat Parchetul de pe lâng? Curtea de Apel Bucure?ti cu privire la existen?a indiciilor referitoare la s?vâr?irea de c?tre POP MONICA DANIELA a infrac?iunii de conflict de interese, prev?zut? de dispozi?iile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit c?rora „Fapta func?ionarului public care, în exerci?iul atribu?iilor de serviciu, îndepline?te un act ori particip? la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material […] pentru o alt? persoan? cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munc? în ultimii 5 ani sau din partea c?reia a beneficiat ori beneficiaz? de servicii sau foloase de orice natur?, se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ?i interzicerea dreptului de a ocupa o func?ie public? pe durat? maxim?”.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: