Ministerul Muncii confirm? ca Min. Sanatatii a dat teapa Primariei Buftea prin transformaea spitalului Maria Burghele in c?min pentru vârstnici

Tweet this

Reprezentan?ii Ministerului Muncii confirm? informatiile de mai jos - lucr?rile de amenajare, modernizare, recompartimentare etc. pentru încadrarea în standardele minime de calitate în vigoare cad în sarcina autorit??ilor locale. Ministerul Muncii finan?eaz? numai cheltuielile curente ale c?minelor pentru b?trâni ?i doar pentru 33 de luni.
„Potrivit prevederilor Hot?rârii Guvernului nr.212/2011 pentru aprobarea Programului de interes na?ional «Dezvoltarea re?elei na?ionale de c?mine pentru persoanele vârstnice», pot fi finan?ate prin program numai cheltuieli curente de func?ionare, calculate pe baza costului standard prev?zut în anexa nr. 3 la Hot?rârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale“, se arat? în r?spunsul trimis de Ministerul Muncii la solicitarea „Curentul“.
Tototat?, reprezentan?ii Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale (MMFPS) precizeaz? c?, în Metodologia de evaluare, aprobare ?i acordare de finan?are prin Programul de interes na?ional „Dezvoltarea re?elei na?ionale de c?mine pentru  persoanele vårstnice“ aprobat? prin Ordinul ministrului muncii, familiei ?i protec?iei sociale nr.1156/17.03.2011 se precizeaz? faptul c? solicitan?ii trebuie s? î?i asume prin hot?râre a consiliului local/jude?ean cofinan?area func?ion?rii c?minului pentru persoane vârstnice pe perioada derul?rii programului, în condi?iile în care costurile de func?ionare dep??esc sumele acordate prin program, costurile de capital, precum ?i a pl??ii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unit??ii sanitare desfiin?at?.
„Pe o perioad? de 90 de zile de la data încheierii contractului, c?minele pentru persoanele vârstnice nou-înfiin?ate primesc finan?are din Program pentru acoperirea cheltuielilor curente de func?ionare, la capacitatea estimat?, (inclusiv asigurarea cheltuielilor cu personalul aferent), urmând ca, dup? aceast? perioad?, finan?area s? se acorde în func?ie de num?rul de beneficiari“, arat? reprezentan?ii MMFPS.
Mai mult, dup? perioada de execu?ie a proiectului, „de maxim 33 de luni“, greul cade tot în spatele autorit??ilor locale.
Reprezentan?ii MMFPS subliniaz? c? programul are scopul de a sprijini „demersul autorit??ilor administra?iei publice locale de a înfiin?a centre reziden?iale pentru persoane vârstnice“. Astfel, la 33 de luni de la înfiin?are, „asigurarea finan??rii acestor c?mine se va realiza conform Legii nr. 17/2000 privind asisten?a social? a persoanelor vârstnice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, respectiv din bugetele locale, contribu?ia beneficiarilor, precum ?i alte venituri extrabugetare (art.18 alin. 5)“.
Potrivit Legii nr. 17/2000, finan?area serviciilor de asisten?? social? se asigur? „pe principiul împ?r?irii responsabilit??ii între administra?ia public? central? ?i cea local?“.
Prin aceast? împ?r?ire îns?, responsabilit??ile mai costisitoare revin autorit??ilor locale. Astfel, de la bugetul de stat se aloc? fonduri pentru cheltuieli de investi?ii ?i repara?ii capitale doar pentru unit??i de asisten?? social? din zone defavorizate ?i pentru completarea veniturilor extrabugetare ale c?minelor prev?zute la art. 18, atunci cånd resursele bugetelor locale devin insuficiente. Cele mai importante cheltuieli cad îns? în sarcina consiliilor locale, care se lupt? deja cu fenomenul fondurilor insuficiente.

Ministrul Muncii, Ioan Boti?, declara la finalul ?edin?ei de guvern de s?pt?måna trecut? c? ministerul pe care îl conduce „are bani asigura?i în totalitate pentru toate spitalele care doresc s? se transforme în c?mine pentru persoane vårstnice“. „În urm?toarele luni s? v? putem prezenta primele c?mine dotate ?i func?ionale la nivel european, din cele care s-au transformat în c?mine pentru c? ne vom implica pentru sus?inerea fiec?rui c?min în parte“, a ?inut s? precizeze ministrul. Ce nu spune ministrul Muncii este c? programul numit pompos „Dezvoltarea re?elei na?ionale de c?mine pentru persoanele vårstnice“ este de fapt o ?eap? pentru autorit??ile locale. Ministerul finan?eaz? doar func?ionarea c?minelor pentru vårstnici, nu ?i transformarea spitalelor în azile. Costurile transform?rii unit??ii respective într-un c?min care s? respecte standardele minime specifice de calitate pentru centrele reziden?iale pentru persoanele vårstnice trebuie suportate de Consiliul Local. Mai mult, aceasta este chiar o condi?ie de eligibilitate.
E ca ?i cånd s-ar face un program pentru sprijinirea oamenilor str?zii prin care se ob?ine finan?are pentru plata facturilor la utilit??i, condi?ia fiind ca ace?tia s? î?i cumpere mai întåi o cas?!
„Curentul“ a intrat în posesia unui astfel de contract de finan?are, încheiat între Ministerul Muncii, ca autoritate finan?atoare, ?i autorit??ile publice, respectiv consiliul local, care arat? clar c? banii de la Ministerul Muncii acoper? doar cheltuielile de func?ionare a c?minului pe o durat? de 33 de luni.

Potrivit contractului, „contractorul (Consiliul Local n.r.) accept? finan?area ?i se angajeaz? s? utilizeze suma primit?“, exclusiv pentru asigurarea func?ion?rii c?minului cu respectarea condi?iilor care au stat la baza acord?rii finan??rii, respectiv de?inerea certificatului de acreditare, respectarea standardului de calitate ?i a raportului num?r de beneficiari/personal angajat prev?zut în HG nr. 23/2010, potrivit cererii de solicitare a finan??rii prev?zute în anexa prezentul contract“.
Totodat?, Consiliul Local se angajeaz? s? suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de func?ionare a c?minului, care dep??esc sumele acordate prin program.
De asemenea, contractul precizeaz? c? „durata de execu?ie a proiectului este de 33 de luni“.

Dup? aceea, Dumnezeu cu mila!

Potrivit HG 23/2010, standardul de cost pentru servicii sociale destinate persoanelor vârstnice este de 16.926 lei/an/beneficiar, iar raportul beneficiar angajat este de 2/1, adic? doi b?trâni la un angajat. Pe hârtie, toate bune ?i frumoase, numai c? a?a cum e de obicei, practica ne omoar?.
Ministerul Muncii - în silenzio stampa
Pe site-ul Ministerului Muncii, informa?iile despre program fac referire la modul cum sunt sprijinite autorit??ile locale ?i „persoanele vârstnice lipsite de sus?in?tori legali care nu-?i pot asigura între?inerea complet? ?i care necesit?, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire ?i tratament, în sistem reziden?ial, în c?mine specializate“.

Nimic despre condi?ionarea acestui sprijin!

De mai bine de o s?pt?mân? am încercat s? ob?inem un r?spuns oficial din partea Ministerului Muncii referitor la modul cum este finan?at? transformarea spitalelor în c?mine, care s? respecte standardele minime specifice de calitate pentru centrele reziden?iale pentru persoanele vârstnice.
În ciuda insisten?elor noastre ?i a solicit?rilor de pres? atât verbale, cât ?i scrise, Biroul de pres? nu a g?sit timpul necesar pentru a r?spunde întreb?rilor noastre. Sigurul r?spuns pe care l-am primit de la reprezentan?ii Biroului de pres?, în urma telefoanelor noastre insistente, a fost c? sunt foarte multe solicit?ri în lucru, iar r?spunsul pentru noi nu a fost redactat.
Ne-au l?murit, în schimb, reprezentan?ii Ministerului S?n?t??ii, care ne-au declarat c? cei care trebuie s? se ocupe de transformarea spitalului în c?min sunt „autorit??ile locale ?i managerul unit??ii“. Tot reprezentan?ii Ministerului S?n?t??ii ne-au confirmat ?i faptul c? finan?area „reamenaj?rii“ trebuie suportat? de Consiliul Local.
Spre informarea Biroului de pres? al Ministerului Muncii ?i a ministrului Boti? (nici dânsul nu pare s? o fi citit dac? ?inem cont de declara?iile f?cute la sfâr?itul s?pt?mânii trecute), cit?m mai jos, din HG nr. 212/2011 privind aprobarea Programului de interes na?ional „Dezvoltarea re?elei na?ionale de c?mine pentru persoanele vârstnice“:
„Art. 3. - (2) Sunt eligibile pentru finan?are c?minele pentru persoane vârstnice înfiin?ate în condi?iile alin. (1) prin desfiin?area unit??ilor sanitare cu paturi prev?zute în anexa nr. 2 ?i care respect? urm?toarele cerin?e principale:
a) func?ioneaz? ?i sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asisten?a social? a persoanelor vârstnice, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;
b) se organizeaz? în conformitate cu prevederile standardelor minime specifice de calitate pentru centrele reziden?iale pentru persoanele vârstnice aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei ?i protec?iei sociale“.

Standarde minime, costuri... maxime

De precizat c? standardele specifice de calitate pentru centrele reziden?iale pentru persoanele vârstnice, de?i sunt „minime“, presupun cheltuieli destul de mari.
Spre exemplu, potrivit Ordinului Nr. 246 din 27 martie 2006 al Ministerului Muncii, c?minul trebuie s? respecte norme de siguran?? ?i accesibilitate, s? fie amenajate spa?ii pentru prepararea/servirea hranei, amenajarea unor spa?ii comune ?i, nu în ultimul rând, a unor spa?ii în care s? se poat? desf??ura programe de recuperare în func?ie de nevoile individuale ale beneficiarilor: cabinet de psihodiagnoz?, consiliere psihologic? ?i psihoterapie; sal? kinetoterapie ?i masaj; sal? fizioterapie; spa?ii pentru diferite activit??i de terapie ocupa?ional?/ergoterapie; sal? de club ?i altele. Dac? traducem aceste standarde în bani, ajungem la ni?te sume mari, pe care consiliile locale ce se cârpesc de la o lun? la alta s?-?i pl?teasc? salariile ?i utilit??ile, cu siguran?? nu le au. N-au bani de transformare, nu primesc bani de func?ionare ?i, astfel, lan?ul sl?biciunilor birocratice din România devine f?r? sfâr?it.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


10 Comentarii pana acum»

 1. asistentapentruconsumatori.ro said

  am November 30 -0001 @ 12:00 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 2. vrajitorul.eu said

  am November 30 -0001 @ 12:00 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 3. Gerhald said

  am April 14 2011 @ 3:02 pm

  Clar, tunurile raman la moda si in anul 2011.

 4. Ce mai cauta la mitingul de luni managerul Spitalului din Buftea? | Urban Iulian said

  am April 14 2011 @ 3:46 pm

  […] Spitalului din Buftea?Tradarea UDMR : dovada faptului ca maghiarii vor vinde PDL la primul coltMinisterul Muncii confirm? ca Min. Sanatatii a dat teapa Primariei Buftea prin transformaea spitalu…Unele medicamente cauzeaza agravarea maladiilor pe care se presupune ca le trateazaNebunia […]

 5. Ministerul Muncii confirm? ca Min. Sanatatii a dat teapa Primariei Buftea prin transformaea spitalului Maria Burghele in c?min pentru vârstnici | Ilfovul nostru said

  am April 14 2011 @ 9:51 pm

 6. nom de plume said

  am April 15 2011 @ 10:19 am

  6 comentarii, 4 spamuri

 7. Gopo said

  am April 15 2011 @ 7:29 pm

  Si de ce nu e remaniat acest ministru? Pt ca Boc nu are curaj…

 8. CCPR SESIZAT said

  am April 16 2011 @ 12:10 pm

 9. Gopo said

  am April 20 2011 @ 5:15 pm

  Ministerul muncii cu fonduri europene si protectiei familiei ministrului… Despre acest ministru nu vedem o vorba pe acest sit. De ce oare ? Pt ca e PDL-ist nerusinatul…

 10. Doru said

  am May 9 2012 @ 2:41 pm

  ati supto pdl-ul

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: