Caii de ras? da?i la rechini in Balotesti

Tweet this

Ascunde explica?ia

Dup? evenimentele din decembrie '89, sculptorul Florin Codre a hot?rât s? investeasc? acas?, în "noua Românie", banii câ?tiga?i în str?in?tate, unde tr?ise ?i crease în anii '80, având un succes interna?ional. A ales ca domeniu a doua sa pasiune, evident dup? sculptur?, ?i anume cre?terea cailor de ras?. Azi, Florin Codre este în pericol de a-?i pierde atât banii investi?i cu bun?-credin??, cât ?i caii de ras? pe care i-a crescut ?i care au început s? fie cunoscu?i ?i aprecia?i pe plan interna?ional.

Dup? multe eforturi în lupta cu birocra?ia dâmbovi?ean?, Codre a preluat dou? active aflate în paragin? - unul de la Brodina, din cadrul Hergheliei R?d?u?i, ?i altul la o ferm? din Balote?ti, judetul Ilfov - pe care le-a reparat, le-a renovat ?i le-a amenajat cu banii lui. A demarat cre?terea cailor de ras?. S-a axat pe rasa "Cal de Sport Românesc", cu care a început s? câ?tige concursuri interna?ionale de renume. La Balote?ti a construit un centru hipic cu terenuri de antrenament, un manej pentru perioada de iarn? etc. Dar, dup? o perioad? în care p?rea c? lucrurile merg bine, Florin Codre a intrat în malaxorul rechinilor tranzi?iei din România, care i-au tras ?eap? dup? ?eap?. Ne vom referi azi la necazurile cu care se confrunt? la ferma din Balote?ti.

INTERZIS LA PRIVATIZARE
În martie 1999, prin firma Tracus Arte SRL, la care era unic asociat, Codre a încheiat cu ADS un contract de asociere prin care se angaja s? efectueze toate lucr?rile necesare pentru a transforma ferma Semtest (fost? ferm? de taurine) de la Balote?ti într-un centru na?ional hipic. Semtest se obliga s? pun? la dispozi?ie întreaga baz? material?, precum ?i 100,32 ha de teren arabil.

În scurt timp, Codre a efectuat investi?ii de circa 200.000 dolari. Între timp, societ??ile din agricultur? au început s? fie scoase la privatizare. Fire?te, Codre ?i-a manifestat inten?ia de a cump?ra activele de la Balote?ti, unde începuse deja o investi?ie important?. Primul pas în condi?iile legisla?iei de atunci ar fi constat în transformarea contractului de asociere în unul de leasing cu clauz? irevocabil? de vânzare-cump?rare. La început, ADS a dat de în?eles c? ar fi de acord. Îns? ulterior toate demersurile f?cute de Florin Codre în acest sens au r?mas f?r? nici un r?spuns. Nici Direc?ia General? a Finan?elor Publice Ilfov, care pusese sechestru pe activele SC Semtest în contul unor datorii de peste 3 miliarde de lei, nu a fost de acord s? vând? aceste active firmei Tracus, care oferise suma de 7 miliarde de lei. Dup? cum vom vedea, atât ADS, cât ?i DGFPI aveau alte planuri.

Mai mult, fostul director al Semtest refuz? s?-i pun? la dispozi?ie firmei Tracus Arte terenul arabil prev?zut în contract. Apoi, de?i Codre f?cuse mai multe demersuri pentru a concesiona cele 100 de hectare, dar a fost tratat cu ignoran??, terenul în cauz? a fost preluat de ADS, care ulterior avea s?-l "m?rite" împreun? cu Consiliul Local Corbeanca, cedându-l spre... împropriet?rirea unor a?a- zi?i revolu?ionari.

M?N?RII MARCA ADS

Una peste alta, Florin Codre, care-?i dovedise bunele inten?ii ?i-?i investise banii în aceast? afacere, a fost tratat de autorit??i ca un paria, ca un du?man. Toate ofertele lui au fost fie ignorate, fie refuzate. Ce avea s? urmeze întrece orice imagina?ie: ocolindu-l pe Codre prin fel de fel de ma?ina?iuni, ADS vinde SC Semtest unui Italian, Sergio Pileri, cu re?edin?a temporar? în Bucure?ti, printr-o licita?ie cel pu?in dubioas? ?i pentru o sum? modic?, de doar 1,5 miliarde de lei.

La sesizarea firmei Tracus, Corpul de control al ministrului Agriculturii a efectuat o investiga?ie ?i a întocmit o not? de concluzii, în care ar?ta numeroasele nereguli, unele grave, de natur? penal?. Astfel, cu privire la derularea procesului de privatizare, Corpul de control a constatat c? "SC Semtest Balote?ti nu a prezentat certificatul de sarcini fiscale în dosarul de privatizare înaintat ADS" ?i c?, mai mult "nici ADS nu a solicitat DGFP Ilfov acest certificat". Or, certificatul fiscal constituia unul dintre documentele care, potrivit legisla?iei în vigoare la acea dat?, trebuiau prezentate obligatoriu în dosarul de privatizare. De asemenea, Corpul de control al ministrului Agriculturii a constatat c? în dosarul de privatizare nu au fost prezentate nici m?car sumar investi?iile realizate pân? la acea dat? de firma Tracus Arte.

O alt? înc?lcare a legii, deosebit de grav?, constatat? de corpul de control, const? în faptul c?, în vederea privatiz?rii, nu a fost întocmit raportul de evaluare a societ??ii, preluându-se doar datele rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe ?i a terenului de incint?, calculate conform celebrei HG nr. 500/1994 (trecerea valorii contabile, care între timp, din cauza infla?iei, era mult diminuat? - n.r.). În mod abuziv, ADS s-a substituit societ??ii în cauz? ?i a întocmit astfel un "raport de evaluare simplificat", pe care l-a introdus în caietul de privatizare. Cu privire la acest abuz, inspectorii corpului de control precizeaz?: "Conform procedurii de privatizare a societ??ilor comerciale din portofoliul ADS, prin metoda licita?iei cu strigare, aprobat? prin Ordinul ministrului nr. 247/12.06.2002, capitolul IV - preg?tirea procesului de privatizare - litera A, se men?ioneaz? în mod expres: «Pentru societ??ile comerciale care au un capital social de pân? la 4 miliarde de lei (... ) raportul de evaluare poate fi întocmit de ADS». Or, SC Semtest Balote?ti avea un capital social care, chiar ?i diminuat printr-o evaluare ilegal?, era mult mai mare, ?i anume de 7,8 miliarde de lei, situa?ie în care ADS nu avea dreptul s? întocmeasc? raportul de evaluare, mai ales unul "simplificat".

De notat c? în baza acestui raport de evaluare a fost stabilit pre?ul ac?iunilor, mult diminuat fa?? de cel real. Apoi, dup? câteva licita?ii succesive de care firma lui Codre a fost ?inut? la distan??, ?i acest pre? a fost sc?zut cu 50%, pentru ca în final ac?iunile s? se vând? la un pre? de doar 20% din pre?ul ini?ial, ?i anume cu 5.000 lei/ac?iune, fa?? de 25.000 lei/ac?iune.

Corpul de control arat? c? pân? ?i modul de desf??urare a licita?iilor ?i reducerea succesiv? a pre?ului de c?tre comisia de privatizare s-au f?cut ilegal. Doar aceste concluzii ale Corpului de control al ministrului Agriculturii erau suficiente pentru anularea licita?iei ?i, implicit, a contractului de vânzare-cump?rare a SC Semtest SA, semnat de ADS cu italianul. Dar acest lucru nu s-a întâmplat nici pân? azi.

SECHESTRU ILEGAL
Dimpotriv?, zilele trecute, de?i între p?r?ile implicate se afl? înc? un proces în derulare, iar la DNA s-au reluat cercet?rile, ferma de la Balote?ti a fost luat? cu asalt de bodyguarzii italianului, care au pus lac?te pe u?ile de la intrare ?i le-au interzis angaja?ilor firmei Tracus Arte s? mai aprovizioneze ferma cu furaje pentru caii de ras?. Furaje pe care firma trebuie s? ?i le procure din alt? parte, pentru c? i s-a interzis s? ?i le produc? singur? pe cele 100 de hectare stipulate în contract.

În leg?tur? cu acest teren, Corpul de control al ministrului Agriculturii precizeaz? în raportul întocmit: "De?i avea stipulat în contractul de asociere ?i exploatarea celor 100,32 ha de teren agricol, SC Semtest Balote?ti a predat acest teren ADS f?r? a men?iona c? are obliga?ii contractuale fa?? de SC Tracus Arte SRL (parc? ADS nu ?tia acest lucru! - n.r.), care era interesat? ?i s? concesioneze terenul".

Apoi, în 2002, ADS a încheiat un contract de asociere în participa?iune cu firma MOS International SRL pentru exploatarea a 50,3 ha în anul agricol 2002-2003. Potrivit contractului, firma MOS International se obliga s? pl?teasc? ADS contravaloarea a 563 kg de grâu la hectar. Firma a achitat la semnarea contractului 50% din sum?, adic? 45,38 milioane de lei, urmând ca restul s? fie achitat pân? la data de 31 octombrie 2003. Ceea ce nu s-a mai întâmplat. Analizând situa?ia acestui contract dubios, Corpul de control al ministrului Agriculturii constat? c? "la data de 11 mai 2004 SC MOS International SRL figureaz? în eviden?a ADS cu un debit de 86.335.680 lei". Mai mult, Corpul de control precizeaz?: "În urma verific?rii documentelor care au stat la baza încheierii acestui contract a reie?it c? nu exist? nici o cerere pentru solicitarea încheierii contractului sau alte documente aprobate de conducerea institu?iei sau de c?tre CA al ADS, ci doar o delega?ie de împuternicire a societ??ii, dat? admnistratorului s?u pentru a negocia ?i semna contractul, precum ?i procesul-verbal de predare-primire a terenului arabil". A?adar, un caz tipic de contract semnat "pe genunchi" de încheiere a unei afaceri dubioase în avantajul unor persoane privilegiate ?i în detrimentul statului.

Foto: Karina Knape / Jurnalul Na?ionalFoto: Karina Knape / Jurnalul Na?ional
Karina Knape | Jurnalul Na?ional

DNA - ultima speran??


De?i Corpul de control a transmis concluziile atât Poli?iei, cât ?i Parchetului "pentru a se stabili dac? aspectele constatate pot fi apreciate ca infrac?iuni", nimeni nu a p??it nimic. Nimeni, nici de ADS, nici de Semtest, nici de Ministerul Agriculturii nu a fost "deranjat" de autorit??i. De asemenea, numeroasele plângeri penale formulate de-a lungul anilor de Florin Codre (foto), fie împotriva fostului director al Semtest, fie a celor de la ADS, au fost solu?ionate de procurori cu NUP. În fine, la 14 august 2007, DNA - Sec?ia de combatere a infrac?iunilor conexe infrac?iunilor de corup?ie, prin procurorul Hora?iu Baias, a dispus infirmarea unei rezolu?ii din iunie 2007 de Neîncepere a Urm?riri Penale, reluarea urm?ririi ?i continuarea cercet?rilor în acest stufos dosar. Azi, pentru Codre, DNA constituie ultima speran??. De notat c?, în to?i ace?ti ani, "cump?r?torul" italian nu a realizat nici una dintre obliga?iile pe care ?i le-a asumat în contractul semnat cu ADS. Singura "investi?ie" pe care a f?cut-o const? în construirea a dou? vile în incinta fostei sta?ii de clorinare de la Corbeanca.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii pana acum»

 1. asistentapentruconsumatori.ro said

  am November 30 -0001 @ 12:00 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 2. vrajitorul.eu said

  am November 30 -0001 @ 12:00 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: