Mecanismul fraudei cu vanzarea certificatelor de carbon in Romania

Tweet this

Cum se vinde aerul României fraiere?

Estul s?lbatic al certificatelor de emisii de gaze

http://www.cotidianul.ro/118693-Estul_salbatic_al_certificatelor_de_emisii_de_gaze


* Peste 5 miliarde de euro frauda anual? la nivel european

* România, paradis fiscal pentru vânz?torii de aer murdar

* Copil de general vinde aer curat

* Ministrul Economiei ?i cel al Mediului ascund identitatea negustorilor de certificate de poluare

* Statul român pierde sute de milioane de euro anual pe mâna b?ie?ilor de?tep?i

* Europol, pe urma trafican?ilor de aer din RomâniaLipsa transparen?ei ?i reglementarea insuficient? a pie?ei certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser? din România aduce prejudicii anuale de sute de milioane de euro statului român, aflat în plin? criz? a deficitului bugetar. Aceste sume sunt încasate, îns?, de a?a-numi?ii brokeri de certificate, cunoscu?i ?i ca "b?ie?ii de?tep?i" din energie, care ac?ioneaz? ca în Vestul S?lbatic, pe o pia?? voit nereglementat?, la ad?post de orice consecin?e juridice, fiscale sau etice.

Unde nu-i lege, e tocmeal?

Înc? din 2008, tranzac?ionarea certificatelor de emisii de gaze a fost o afacere profitabil? pentru un restrâns cerc de noroco?i, cu vechi încreng?turi cu lumea politic?, a serviciilor secrete ?i cea a afacerilor cu statul. Nu ?i pentru statul român însu?i, care nu a încasat nici un leu din miliardele anuale pe care le-ar fi putut primi din impozitarea acestor tranzac?ii.

Directiva european? nu impune statelor membre cum s?-?i reglementeze comercializarea certificatelor de emisii. Cele mai multe ??ri, mai pragmatice, le-au asimilat instrumentelor financiare, nepurt?toare de TVA. Drept consecin??, ele se comercializeaz? în mod transparent ?i supravegheat, la burs?. Alte ??ri, printre care ?i România, au asimilat aceste certificate unor m?rfuri, deci purt?toare de TVA. La scurt timp, îns?, multe dintre aceste state au sesizat fraude fiscale de mari propor?ii, prin cererile de rambursare de TVA ale exportatorilor.

Legea spune c? exportul este scutit de TVA, adic? cei care au cump?rat la intern certificate, cu plata TVA c?tre furnizor, le vând mai departe în oricare alt? ?ar? UE, ?i au dreptul legal s? cear? returnarea TVA de la statul de re?edin??. Conform unor estim?ri Europol, care ancheteaz? aceste fraude cunoscute sub denumirea de "carusel", în 2009 s-au înregistrat pierderi de peste 5 miliarde de euro numai din rambursarea TVA la nivel european. Pentru a combate astfel de fraude, cele mai multe state fie au redus la 0% cota TVA pentru ceritificatele de emisii, fie au introdus taxarea invers?.

România este unul dintre ultimele bastioane unde frauda carusel este legal?, TVA fiind, ast?zi, de 24%. Nimeni nu ?tie exact ce se întâmpl? pe pia??, cine cui vinde, unde, la ce pre?, cu ce comisioane, în ce condi?ii. La col?ul str?zii, la cârcium? sau, dac? e mai scrupulos, la burs?; legiuitorul nu are nici o preten?ie asupra cadrului în care se încheie tranzac?ia. Cum aceste certificate, alocate, reamintim, în mod gratuit de c?tre statul român companiilor poluatoare, nu sunt definite în nici un fel din punct de vedere financiar-contabil, ele nu figureaz? în activele firmelor, iar vânzarea lor nu cade sub inciden?a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?. Adic? poluatorii de stat le pot vinde prin încredin?are direct?, la orice pre?, chiar ?i mult sub pre?ul de referin?? al burselor na?ionale sau interna?ionale, pe care, altminteri, le pot accesa ?i singuri.Aerul ?i fraierul

Neperturbate de vigilen?a autorit??ilor, sute de SRL-uri s-au înfiin?at peste noapte, cu scopul precis de a trage foloase de pe urma comercializ?rii de certificate de emisii. De cele mai multe ori, ele fac un export, încaseaz? TVA ?i dispar. Altele, cu o putere de negociere de invidiat, reu?esc s? cumpere certificate de la poluatori autohtoni, întâmpl?tor sau nu cu capital de stat, la pre?uri ridicol de mici, ajungând ?i pân? la 2 eurocen?i bucata, în condi?iile în care pre?ul mediu este undeva pe la 15-16 euro pe bucat?. Aceste informa?ii vin chiar de la juc?torii pe pia?a bursier?, care au fost oferta?i cu astfel de chilipiruri, dar care au sesizat poten?ialul lor fraudulent.

Surprinz?tor este, îns?, c? autorit??ile de reglementare au încercat de mai multe ori o transparentizare a pie?ei, dar s-au lovit, paradoxal, de în?i?i reprezentan?ii ministerelor de resort. În aprilie 2009, Comisia Na?ional? de Valori Mobiliare (CNVM) a emis un aviz prin care certificatele de emisii de gaze erau asimilate valorilor mobiliare. Drept consecin??, se impunea comercializarea lor numai prin burse de valori. Aceast? clasificare înseamn? combaterea speculei ?i a evaziunii fiscale, asigurarea transparen?ei ?i a echit??ii pre?urilor, printr-o strict? supraveghere a num?rului de certificate tranzac?ionate, a vânz?torilor, cump?r?torilor ?i intermediarilor, precum ?i plata c?tre stat a unei taxe pe tranzac?ie.

Dar, mai ales, înseam? eliminarea TVA, ?i astfel, a posibilit??ii fraudei carusel. Conform unor surse oficiale, la ad?postul anonimatului, aceast? m?sur? a fost întâmpinat? cu puternice reac?ii din partea Ministerului Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ministerul Finan?elor Publice, precum ?i cel al Mediului ?i P?durilor, prin secretarii lor de stat, care s-au opus vehement unei astfel de clasific?ri. La scurt timp, avizul a fost suspendat ?i s-a hot?rât înfiin?area unui grup de lucru interministerial, prin care s? se ajung? la "clarific?ri tehnice" ale înregiment?rii fiscale a certificatelor de emisii de gaze. Grupul a reu?it performan?a s? îngroape toat? chestiunea, prin evitarea tuturor întrunirilor de lucru. "Practic, a fost un anti-joc", remarc? oficialii autorit??ilor de reglementare.


Certificatele de emisii de gaze cu efect de ser? fac parte din schema UE de reducere a polu?rii, conform Protocolului de la Kyoto. România se num?r? printre cele 141 de state care au ratificat Protocolul de la Kyoto, luându-?i angajamentul de reducere a emisiilor, în perioada 2008-2012, la 92% din nivelul acestora din anul 1989 (reducere cu 8%).

Fiecare stat membru trebuie s? decid? câte certificate de emisie pot fi alocate pentru comercializare într-o anumit? perioad? de timp ?i câte certificate va primi fiecare combinat sau fabric?. Cantitatea atribuit? este proprietatea privat? a statului român.

România este într-o pozi?ie avantajoas?, pentru c?, dup? 1989, a închis multe fabrici care erau poluante ?i, astfel, poate vinde aceste certificate pentru emisii. Conform ultimului inventar na?ional al emisiilor de gaze transmis Comisiei Europene, nivelul din anul 2008 (145 milioane tone CO2 echivalent) este cu circa 38% mai sc?zut decât valoarea ?int? medie prev?zut? de Protocolul de la Kyoto în perioada 2008-2012.

În februarie 2010, CNVM a emis un nou aviz, prin care califica certificatele de emisii drept instrumente financiare, dar excepta poluatorii de la tranzac?ionarea prin burs?. Poluatorii puteau face schimb de certificate ei între ei, dar, dac? apelau la un mijlocitor, trebuiau s? le tranzac?ioneze prin burs?. Compania româneasc? KDF Energy, unul dintre SRL-urile cu un volum de tranzac?ionare de 10 milioane de certificate, conform propriilor declara?ii, nu a fost de acord cu aceast? calificare.

A dat în judecat? CNVM ?i a ob?inut, în doar 10 zile, suspendarea avizului la Curtea de Apel. Deci, în prezent, nu mai are efecte. În condi?iile în care justi?ia român? este mereu blamat? pentru termenele lungi de judecat?, putem considera acest proces un adev?rat miracol al împ?r?irii drept??ii în România. CNVM ne-a declarat c? "va exercita recurs împotriva hot?rârii judec?tore?ti prin care s-a dispus suspendarea execut?rii Avizului".

Judec?torul acestei spe?e este Victor Hortolomei, cel despre care presa a scris, de curând, c? a dat câ?tig de cauz?, la Curtea de Apel, unei companii declarate învinse la licita?ia pentru noul sediu al Bibliotecii Na?ionale, pentru c? oferea un pre? cu 6 milioane de euro mai mult decât câ?tig?torul. George Br?iloiu, ac?ionarul unic al KDF Energy, a declarat c?, din punctul s?u de vedere, "justi?ia func?ioneaz? eficient".Sunt ?i juc?tori pe pia?a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser? care sunt de acord cu clasificarea lor drept instrumente financiare. Adrian Simionescu, pre?edinte al Vienna Investment Trust, o societate de servicii de investi?ii financiare autorizat?, face apel la o discu?ie pe care a avut-o cu pre?edintele BNP Paribas, Michel Pébereau, care afirma c? "certificatele vor ajunge s? fie considerate instrumente financiare, pentru c? ele se comport? ca atare: circul? cu o vitez? foarte mare (în secunde de la o ?ar? la alta), sunt fungibile ?i nu necesit? dovezi de transport sau de recep?ie, ca o marf? obi?nuit?".

Simionescu apreciaz? c? pia?a din România este "gri, total nereglementat? ?i netransparent?". El î?i pune speran?a în Comisia European?, care lucreaz?, în prezent, la elaborarea unui regulament (obligatoriu ?i universal) care le va clasifica drept instrumente financiare în tot spa?iul UE.

Dar în România acest lucru nu se va întâmpla, probabil, mai devreme de 2012, fiindc? reprezentan?ii Guvernului nu par s? se gr?beasc? s? ia m?suri din proprie ini?iativ?. Din contr?, se comport? de parc? ar fi ac?ionari la astfel de SRL-uri, facilitându-le tranzac?ii cu poten?ial fraudulos, dezastruoase pentru bugetul statului. De altfel, chiar domnul Br?iloiu a ?inut s? men?ioneze c? "avizul CNVM a fost contestat nu numai de c?tre compania noastr?, existând autorit??i precum Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei ?i cel al Mediului care nu au agreat adoptarea unui astfel de aviz".Baba-oarba institu?ional?

În demersul nostru de a afla care este suma exact? a TVA pl?tit? de c?tre stat exportatorilor de certificate de emisii, în raport cu TVA încasat? din tranzac?ionarea lor, ne-am învârtit pân? la ame?eal? pe întortocheatele c?i institu?ionale ale autorit??ilor abilitate s? implementeze schema de tranzac?ionare a certificatelor de emisii de gaze. Ministerul Finan?elor Publice, prima autoritate contactat?, ne-a pasat solicitarea c?tre ANAF. De acolo, am aflat c?, întrucât tranzac?ionarea de certificate de emisii nu are un cod CAEN desemnat, sumele încasate la buget de pe urma lor nu pot fi urm?rite sau calculate. Dar c? am putea s? încerc?m s? ob?inem lista acestor "firme" de la Ministerul Mediului ?i P?durilor, care are în atribu?ii ?i men?inerea unui astfel de registru.

Într-adev?r, Ministerul Mediului administreaz? Registrul Na?ional al Emisiilor de Gaze cu efect de ser?, care se refer? la poluatorii c?rora statul le-a alocat ini?ial certificatele. Exist? ?i un registru al celor care le comercializeaz?, unde oricine poate solicita s?-?i deschid? un cont ?i s? raporteze periodic dac? a efectuat astfel de tranzac?ii. Dar f?r? nicio obliga?ie s? declare fiecare tranzac?ie în parte ?i pre?ul s?u aferent, ci doar num?rul de certificate de la începutul ?i de la sfâr?itul perioadei de raportare. Mai mult, exist? ?i op?iunea de confiden?ialitate, a c?rei utilitate nu ne-a fost explicat?.

Ca urmare, în acest registru sunt lista?i nici mai mult, nici mai pu?in decât 19 agen?i economici. Printre ei se afl? SRL-uri remarcabile, precum TEN Transilvania Energy ?i AMGAZ din Cluj-Napoca, ambele avându-l ac?ionar pe Alin Ardelean, fiul fostului ?ef de la "doi ?i un sfert", sau furnizorul de gaz ENEX, tot din Cluj-Napoca, de?in?torul unui contract extrem de profitabil cu Romgaz. Lista mai cuprinde urm?toarele SRL-uri: Carbon Capital Network, Business Counsulting Parteners, Eco Carbon Consulting, Energyapt SRL, Carbon Energy, Luanchim, Krrus Holdings ?i Bipfor Company. Num?rul lor total precum ?i identitatea acestor societ??i sunt ?inute sub t?inuire de c?tre autorit??i.


Valoarea total? a certificatelor de emisii de carbon care îi revin României este de aproape 2 miliarde de tone de CO2, pentru perioada 2008 - 2012. Cerificatele sunt administrate de Ministerul Mediului, prin Agen?ia Na?ional? de Protec?ia Mediului, administrator al Registrului Na?ional de Gaze cu Efect de Ser?.

Autorit??ile declar? c? România de?ine în prezent un surplus de capacitate de poluare, tradus în aproximativ 350 milioane de certificate de emisii, cu o valoare de pân? la 2,5 miliarde de euro.

Alocarea certificatelor se face anual, conform schemei întocmite de Ministerul Mediului, companiilor de pe teritoriul României care polueaz?, conform datelor din 1989. A?adar, pentru majoritatea acestor companii, certificatele sunt excedentare. Întrucât certificatele de emisii au valoare comercial?, ele pot fi folosite ca o surs? excelent? de capital, prin vânzarea lor c?tre companii care au nevoie s? polueze mai mult. În România sunt 219 companii poluatoare, cel mai mare poluator fiind ArcelorMittal Gala?i, cu o alocare anual? de 11.335.574 de certificate.

Am vrut s? ?tim dac?, poate, Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri î?i ?ine informa?iile mai bine organizate. R?spunsul a fost prompt: "MECMA nu de?ine o eviden?? a intermediarilor de certificate de emisii de gaze cu efect de ser? care ac?ioneaz? în România, neavând atribu?ii în acest sens". ?i pentru c? Ministerul Economiei, de?i ar fi putut, nu a emis nicio metodologie de aplicare a legii în ceea ce prive?te comercializarea acestor certificate, "operatorii economici pot întreprinde [comercializarea certificatelor de emisii de gaze (n.r.)], conform propriilor evalu?ri, pe responsabilitatea proprie". Nou? ne sun? asta a debandad? total?. Cu alte cuvinte, prinde orbul, scoate-i ochii!

Un simplu calcul arat? c?, dac? un SRL ar exporta 10 milioane de certificate, la un pre? mediu de 15 euro pe certificat, ar rezulta c? a pl?tit ?i i s-a rambursat TVA de c?tre statul român de aproape 30 de milioane de euro, la cota de 19%, ?i 36 de milioane de euro, la cota de 24%, cât este în prezent. Din banii contribuabililor. Juc?tori din pia?? apreciaz? c? pierderea total? pe an ar ajunge, de fapt, la câteva sute bune de milioane de euro, pentru c? sunt multe SRL-uri care practic? acest carusel cu TVA, care apar ?i dispar de pe o zi pe alta, nesupravegheate de autorit??i. Pentru a exporta aceast? "marf?", e nevoie de o simpl? conexiune la Internet ?i, în câteva secunde, ajunge în partea cealalt? a globului.Europol, pe urma evazioni?tilor de certificate de gaze

Conform unor dezv?luiri ale Europol, în Uniunea European? exist? o re?ea ilegal? de comercian?i cu astfel de titluri, care profit? de diferen?ele de reglementare de la o ?ar? la alta. Infractorii se stabilesc într-un stat membru UE ?i î?i deschid un cont la registrul na?ional de emisii cu carbon. Apoi cump?r? certificate dintr-o alt? ?ar?, ceea ce îi scute?te de plata TVA. Ulterior, le revând în ?ara ini?ial?, dar cu TVA; aceast? tax? fiind încasat? doar de comerciant, nu ?i de bugetul statului în cauz?. Este clasica fraud? carusel.

Ziarul online belgian EUobserver a informat, la sfâr?itul lui mai 2010, despre un raid al autorit??ilor britanice la o serie de re?edin?e londoneze, în timpul c?ruia au capturat 4 persoane suspectate c? fac parte din aceast? re?ea de crim? organizat?, responsabile de o fraud? cu certificate de emisii de 44 milioane de euro. Cantit??i mari de bancnote ?i arme au fost g?site în 7 propriet??i investigate.

În luna decembrie a anului trecut, Europol a emis o aten?ionare, conform c?reia frauda carusel se ridic? la aproape 5 miliarde de euro la nivel european, din returnarea TVA. Mai mult, Europol estimeaz? c? aproape 90% din schimburile cu certificate de emisii sunt frauduloase.

Cum România este una dintre ultimele ??ri UE, al?turi de Grecia ?i Ungaria, unde certificatele de emisii se tranzac?ioneaz? nesupravegheat ?i sunt purt?toare de TVA, exist? o mare probabilitate ca ?i ?ara noastr? s? fac? obiectul investiga?iei Europol. Poli?ia UE ne-a declarat c? nu poate nici s? ne confirme, nici s? ne infirme acest lucru. Îns? juc?tori de pe pia?a din România ne-au confirmat c? au fost contacta?i de Europol pentru a afla mai multe informa?ii despre SRL-uri române?ti care export? certificate, inclusiv c? le-au solicitat traduceri ale articolelor prin care presa semnala fraude pe aceast? pia??.

România risc? o grea lovitur? de imagine prin faptul c? permite pe teritoriul s?u înflorirea re?elelor interna?ionale de infrac?iuni cu certificate de emisii de gaze, prin men?inerea unei pie?e gri, care s? nu ias? la suprafa?? pentru a nu leza interesele "b?ie?ilor destep?i". Lipsa legisla?iei stricte în domeniul comercializ?rii certificatelor de emisii de gaze face posibil? aceast? scurgere de fonduri de la buget, f?r? consecin?e penale. Aceast? investiga?ie dovede?te cum statul român pl?te?te sume uria?e din buzunarul contribuabililor, în mod discre?ionar, unor companii private, f?r? nici un beneficiu în interesul public. Mai mult, guvernul î?i saboteaz? propriile agen?ii de reglementare, f?când tot posibilul ca aceast? pia?? s? r?mân? în continuare una insuficient reglementat?. În timp ce ??rile Uniunii Europene au implementat instrumente juridice care s? le aduc? sume importante la bugetul de stat, ?i a?a decimat de criza financiar?, România î?i permite s? le arunce, literalmente, în aer.


Industrie. Cum va ob?ine România bani din certificate CO2

Drepturi de poluare de 2,5 miliarde de euro la mica în?elegere

15 Aprilie 2010

Drepturi de poluare de 2,5 miliarde de euro la mica în?elegere


Cel mai mare poluator din România, Mittal Steel Gala?i, are alocate cele mai multe certificate

Cel mai mare poluator din România, Mittal Steel Gala?i, are alocate cele mai multe certificate


Surplusul de certificate pentru emisii de carbon nu va fi tranzac?ionat pe burs?, a?a cum se discutase ini?ial. Pân? la 2,5 miliarde euro este valoarea estimat? ce ar putea fi ob?inut? din vânzarea surplusului de certificate de CO2 primite de România pentru perioada 2008-2012. Potrivit unei ordonan?e de urgen??  a Guvernului, surplusul de certificate va putea fi vândut doar prin negociere direct? c?tre state sau entit??i contractate cu oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic. Scopul vânz?rii acestor certificate este dezvoltarea de proiecte care s? aib? ca rezultat final reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser?. Ordonan?a prevede ca sumele rezultate din comercializarea surplusului de certificate de emisii s? fie v?rsate la Fondul pentru Mediu, iar 10% din valoarea fiec?rei tranzac?ii va reprezenta venit la bugetul de stat. Proiectele finan?ate din aceast? surs? vor trebui  aprobate prin hot?râre de guvern.Speciali?tii în energie consider? c? vânzarea certificatelor CO2 trebuie s? fie riguros urm?rit?, mai ales c? banii proveni?i din asemenea tranzac?ii trebuie s? se reg?seasc? în investi?ii de mediu. „Tranzac?ionarea certificatelor de carbon trebuie s? se fac? conform unor reguli comune stabilite în Comunitatea European?. Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nu face decât s? adapteze legisla?ia intern? referitoare la aceste certificate în conformitate cu prevederile europene în materie. De fapt, se urm?re?te ca astfel de tranzac?ii s? fie riguros înregistrate în registrul na?ional de certificate CO2  pentru ca tot ce se vinde s? fie clar. Dac? tranzac?iile s-ar face, de exemplu, la burs?,  prin vânz?ri-cump?r?ri succesive s-ar putea pierde urma acestor certificate", ne-a declarat Jean Constantinescu, pre?edintele Institutului Na?ional Român pentru Studiul Amenaj?rii ?i Folosirii Izvoarelor de Energie (IRE).Pentru a motiva necesitatea  ordonan?ei de urgen??, reprezentan?ii Guvernului au precizat c? pre?ul per unitate la astfel de certificate este în sc?dere semnificativ?, ceea ce impune vânzarea rapid? a surplusului, ?i apreciaz? c? banii astfel ob?inu?i vor avea un impact pozitiv asupra deficitului bugetar ?i vor reprezenta o surs? de finan?are pentru proiecte urgente de mediu, în principal în sectorul energetic, dar ?i în sectorul reziden?ial, agricultur? ?i transporturi. Pre?edintele IRE consider? îns? c? trebuie manifestat? pruden?? în vânzarea acestor certificate.„În primul rând, ar trebui s? existe garan?ii c? banii din vânzarea certificatelor se întorc în proiecte de mediu. România a avut alocat un num?r destul de mare de certificate de carbon, iar în condi?iile în care activitatea industrial? s-a redus foarte mult, a ap?rut un surplus. Îns? pentru viitor e nevoie de o strategie ca s? ne putem da seama dac? e bine s? vindem surplusul sau nu. Dac? acum valoarea lor este undeva la 5-10 eurocen?i pe bucat?, s-ar putea ca peste doi ani s?  valoreze mult mai mult. De aceea trebuie manifestat? proden??, dac? peste un timp  se va relua produc?ia în anumite unit??i, chiar dac? vor fi la un randament mai bun, tot vor fi poluante, iar atunci ne-am putea trezi în situa?ia de a avea nevoie s? mai cump?r?m certificate", a precizat Jean Constantinescu.

Instrumente financiareCertificatele de emisii de gaze de ser? (cunoscute ?i sub denumirea de certificate CO2 sau certificate de carbon) sunt instrumente financiare utilizate în Uniunea European? în scopul prevenirii ?i controlului emisiilor poluante. Un certificat echivaleaz? cu o ton? de emisii de dioxid de carbon (CO2). Certificatele au intrat în circula?ie în urma adopt?rii Protocolului de la Kyoto de c?tre 183 de state din lume, printre care ?i România. Protocolul a intrat efectiv în vigoare din data de 16 februarie 2005, de?i fusese convenit, ini?ial, decembrie 1997. România a primit pentru 2008-2012 350 milioane de astfel de instrumente financiare.

Gazprom vrea sa cumpere emisii de carbon din Romania


Ministerul Economiei a primit mai multe scrisori de interes cu privire la vanzarea emisiilor de carbon, iar acestea vor reprezenta baza inceperii negocierilor pentru valorificarea acestor disponibile de emisii, a declarat, joi, ministrul de resort, Adriean Videanu, intr-o conferinta de presa.
"Legat de vanzarea emisiilor de carbon, ieri (miercuri - n.r.) in sedinta de guvern a fost aprobat un memorandum care stabileste contractul de stat, tipul de contract de stat pe care o sa-l si punem pe site-ul ministerului, contractul de stat ca baza a negocierilor pentru vanzarea acestui disponibil de carbon", a precizat Videanu, subliniind ca printre companiile interesate se numara Mitsui, Sumitomo, Vitol, Nomura, Gazprom Londra.
Potrivit acestuia, a fost stabilita si comisia de negociere, care este formata din ministrul Finantelor, ministrul Mediului, ministrul de Externe, ministrul Economiei si un consilier de la cabinetul primului ministru.
Romania va putea vinde surplusul de certificate de emisii de dioxid de carbon catre statele interesate, in urma unei hotarari adoptate, la finele lui aprilie, de Executiv.
Certificatele insumeaza 300 de milioane de tone de emisii de CO2, acestea urmand sa fie vandute in pachete de cate un milion de tone. mai mult

Cazul clasificarii certificatelor de CO2 ca valori mobiliare, suspendatJoi, 18 Martie 2010 - 10:04Curtea de Apel Bucuresti a suspendat, joi, avizul prin care CNVM a clasificat certificatele de emisii de gaze cu efect de sera drept valori mobiliare, astfel ca investitorii nu mai sunt obligati sa tranzactioneze aceste produse exlusiv pe piata de capital, informeaza Mediafax.

Avizul CNVM a fost contestat in instanta de KDF Energy, trader de certificate de emisii CO2, care a cerut, totodata, stabilirea modalitatii de taxare a tranzactiilor cu aceste titluri, considerate marfuri de ministerele Finantelor si cel al Economiei.

"Prin aceasta decizie se revine practic la situatia anterioara referitoare la schema de comercializare a acestor certificate, reglementata la nivel european prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului Europei 2003/CE si la tratamentul fiscal stabilit de Codul Fiscal si Ministerul Finantelor aplicabil tranzactiilor, blocat prin hotararea CNVM", se arata intr-un comunicat al firmei.

Contactat de Mediafax, vicepresedintele Comisiei Paul Miclaus a declarat ca autoritatea de reglementare in domeniul pietei de capital va face recurs la decizia Curtii de Apel.

"Se va depune recurs la aceasta decizie, insa trebuie sa vedem motivele invocate de instanta. Curtea s-a pronuntat, insa nu a fost redactata si decizia, astfel ca nu stim inca motivatia", a afirmat Miclaus.

CNVM a inregistrat in luna februarie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera drept valori mobiliare si a stabilit ca transferul acestora se va desfasura exclusiv prin brokeri autorizati. In aviz se preciza ca investitorii sunt obligati sa tranzactioneze certificatele CO2 in Romania numai prin intermediul bursei, insa poluatorii pot realiza transferurile in afara pietei de capital. Comisia a precizat, miercuri, ca prin clasificarea certificatelor drept valori mobiliare nu vor mai fi efectuate tranzactii cu certificate de catre intermediari nesupravegheati.

"Prin actiunea noastra de a ataca hotararea CNVM, am urmarit sa atragem atentia ca reglementarea pietei certificatelor pentru emisii de carbon trebuie sa tina cont de prevederile comunitare si de normele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, singura autoritate abilitata sa administreze registrul national al certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera. De asemenea, am vrut sa atragem atentia asupra prejudiciului creat prin hotararea CNVM, prin care activitatea tuturor operatorilor de pe aceasta piata a fost blocata si sa incercam sa obtinem un consens institutional normativ la care sa ne putem raporta activitatea. Aceasta activitate face parte din strategia Uniunii Europene de Energie si schimbari climatice pe care Romania o aplica in context european", se mentioneaza in comunicatul KDF Energy.

Reprezentantii KDF Energy spun ca legislatia europeana si interna nu restrictioneaza in niciun fel comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

"Decizia Curtii de Apel reprezinta un prim pas pentru clarificarea cadrului legal in care certificatele pentru emisii de carbon pot fi tranzactionate, ceea ce produce efecte benefice asupra pietei. Avand in vedere scopul certificatelor la nivel european, acela de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera pe termen lung si de a stimula implementarea si utilizarea tehnologiilor energetice ecologice, sustinem in continuare ca reglementarea pietei trebuie sa urmeze legislatia europeana, obligatorie pentru statele membre, precum si legislatia interna si recomandarile si normele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului", se mai spune in comunicatul KDF Energy.

Certificatele de emisii de dioxid de carbon sunt tranzactionate ca activ suport din luna decembrie a anului trecut la bursa de la Sibiu, prin intermediul contractelor futures cu scadenta la o zi si livrare fizica in ziua urmatoare. Consiliul de Administratie al BVB a aprobat joi tranzactionarea acestor certificate si la Bucuresti.

Un certificat de emisii de gaze cu efect de sera confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita. Pentru perioada 2008 - 2012, plafonul european este 2,08 miliarde tone de emisii anual. Din aceasa valoare, plafonul Romaniei este de 75,9 milioane de tone anual, adica 3,6%.


Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


4 Comentarii pana acum»

 1. Mecanismul fraudei cu vanzarea certificatelor de carbon in Romania | Ilfovul nostru said

  am August 20 2010 @ 3:46 pm

  […] Un certificat de emisii de gaze cu efect de sera confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon echivalent intr-o perioada definita. Pentru perioada 2008 – 2012, plafonul european este 2,08 miliarde tone de emisii anual. Din aceasa valoare, plafonul Romaniei este de 75,9 milioane de tone anual, adica 3,6%. Pe larg: http://www.urbaniulian.ro/2010/08/19/mecanismul-fraudei-cu-vanzarea-certificatelor-de-carbon-in-roma… […]

 2. george said

  am August 24 2010 @ 12:32 pm

  Salut, ideea articolului este corecta dar informatiile nu sunt 100% reale; dezinformati cititorul care nu cunostiintele necesare priviind schema EU-ETS. Directivele europene sunt traduse si puse in aplicare fara discriminare in toate statele membre UE. Singurul criteriu in care nu se poate interveni este cel fiscal iar aici metoda de de ‘fraudare’ este dictata tot de expertii europeni care sunt fie brokeri fie consultanti pe langa companiile multinationale. Mi se pare normal ca intr-o economie de piata criteriile de tranzactionare ale acestor certifcate sa fie libere si fara alte ingradiri legislative aditonale (vezi decizia CNVM sau alte interventii legislative). Cei care doresc informatii suplimentare pot lasa un contact in acest coment.

 3. Paul Dima said

  am August 26 2010 @ 12:12 pm

  Tocmai am fost abordat de un trader de acest gen de certificate,pentru a deveni “vanzator”. M-am apucat de citit…dar sunt multe pareri.

 4. ANTAL MARIA said

  am October 5 2012 @ 12:38 pm

  Am o suprafata de padure si ce am de facut pentru a beneficia de bani privind certificatele de CO2(deci pentru a pastra padurea)

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: