1600 de apartamente blocate la nivel national de procedurile de insolventa ale dezvoltatorilor imobiliari

Tweet this

Ziaristul Cristi Moga se intreaba aici http://www.zf.ro/analiza/cum-poate-fi-oprit-lungul-sir-de-insolvente-in-imobiliare-cand-mii-de-apartamente-stau-goale-6638618

În ultimele s?pt?mâni înc? dou? cazuri noi de insolven?? au zguduit pia?a locuin?elor: Impact, unul dintre cei mai importan?i dezvoltatori locali, a ajuns în insolven?? dup? un litigiu cu un furnizor, în timp ce dezvoltatorul proiectului Planorama a ajuns în aceea?i situa?ie la solicitarea unui cump?r?tor. În acela?i timp, alte mii de apartamente din Bucure?ti sunt goale, în ciuda faptului c? românii stau îngr?m?di?i în case. Suprafa?a medie a unui locuin?e este de 39 mp, în timp ce spa?iul mediu ce revine fiec?rei persoane este de 15,2 mp. Cum poate fi reglat? situa?ia?

"Ce pot s? fac? Trebuie s? rezist. Nu am alt? solu?ie", spune, ajuns la limita r?bd?rii, unul dintre cump?r?torii celor 600 de apartamente vândute în Planorama, cel mai "chinuit" proiect de locuin?e de pe pia?a local?, demarat în urm? cu cinci ani, dar f?r? vreun rezultat concret, respectiv mutarea vreunei familii în cas? nou?.

Cump?r?torii acestor apartamente au fost greu încerca?i de-a lungul timpului. Au pl?tit zeci de mii de euro când au v?zut pe un teren din Colentina doar o groap? ?i au început s? viseze la apartamentele frumos colorate care urma s? fie ridicate acolo, de?i în fa?? vedeau doar o machet? ?i poze pe calculator. Apoi au în­ceput problemele cu primul constructor, Yapitek SRL, intrat între timp în insolven??.

Firma a fost ulterior schimbat?, dar la începutul anului 2008 filmul construc?iei s-a rupt din nou, astfel c? termenele de predare a apartamentelor au fost întârziate pe termen nedeterminat. În urm? cu jum?tate de an s-a încercat reluarea proiectului, dar recent firma dezvoltatoare, Euro Habitat, a intrat în procedur? de insolven??, astfel c? termenele vor fi din nou prelungite.

"În mod normal, administratorul judiciar desemnat ar trebui s? pun? în practic? contractele în vigoare, deoarece noi, cump?r?torii, am pus peste 25 de milioane de euro în acest proiect, mai mult decât au investit dezvoltatorii ?i banca la un loc. Din p?cate, la stadiul la care sunt apartamentele nu exist? acum posibilitatea s? facem nicio prerecep?ie, astfel c? nu am semnat niciun contract cu ei. A?tept?m s? se întoarc? administratorul judiciar din vacan?? ?i vom discuta cu el s? îi explic?m care este situa?ia", spune Florin Vasile, la rândul s?u cump?r?tor în Planorama.

Ac?iunile întreprinse de c?tre firmele aflate în procedura insolven?ei sunt îns? mai greoaie, în condi?iile în care administratorul judiciar ?i creditorii trebuie s? î?i dea acordul pentru achitarea oric?rei crean?e sau pentru alocarea de resurse ale companiei.

Cazurile de dezvoltatori în insolven??, tot mai dese

Iar cazurile de insolven?? în cadrul dezvoltatorilor de apartamente devin tot mai dese. Dezvoltatorii au probleme atât cu întârzierile înregistrate fa?? de clien?i, cât ?i fa?? de b?nci sau furnizori, în condi?iile în care sc?derea vânz?rilor de apartamente a redus cash-flow-ul firmelor.

"Exist? o discrepan?? prea mare între complexitatea legii insolven?ei, care are 30-40 de pagini, ?i aplicarea sa practic?, în condi?iile în care a ajuns s? fie folosit? inclusiv pentru lucruri banale, cum sunt litigiile comerciale. Una dintre probleme este legat? de faptul c? este o procedur? care nu se taxeaz?. Consider c? ar trebui aduse amendamente legii din partea speciali?tilor, deoarece este prea permisiv?", spune managerul unei firme imobiliare intrate în insolven??.

Unii ?i-au ree?alonat creditele ?i s-au în?eles cu furnizorii

Mii de români î?i a?teapt? cu anii apartamentele pl?tite, dar dezvoltatorii au intrat în insolven??, blocând astfel proiectele. În acela?i timp, alte companii au reu?it s? evite insolven?a, de?i au acelea?i probleme cu vânz?rile ?i au sute de apartamente înc? în portofoliu. Aceste firme au reu?it s? î?i ree?aloneze creditele pentru dezvoltare ?i s? ajung? la în?elegeri cu furnizorii pentru a evita insolven?a ?i, eventual, chiar falimentul, proceduri care pot provoca pierderi financiare mai mari atât companiei, cât ?i creditorilor.

Pia?a imobiliar? se afund? tot mai mult, de?i nevoia de locuin?e exist?, în condi?iile în care în ultimii 20 de ani s-a construit pu?in.

Stocul na?ional de locuin?e este de 8,38 de milioane de unit??i, iar suprafa?a medie a unei locuin?e este de 38,9 metri p?tra?i. Cre?terea rapid? a pre?urilor, care nu a fost corelat? cu salariile, a contribuit la actualul blocaj, în care nici vânz?ri nu mai au loc ?i nici proiecte noi nu sunt derulate.

ANL vrea parteneriat public-privat pentru locuin?e, dar nu are bani

R?spunsul autorit??ilor la aceast? problem? este un proiect de hot?râre de guvern prin care Agen?ia Na?ional? pentru Locuin?e (ANL) s? poat? construi locuin?e ?i în parteneriat public-privat.

ANL ar urma s? colaboreze cu investitorii priva?i pentru identificarea unor construc?ii aflate în diverse stadii de execu?ie sau finalizate si neexploatate, care pot fi introduse în programul privind construc?ia de locuin?e cu chirie sau supuse vânz?rii în baza unor contracte de parteneriat public-privat.

Punerea în aplicare a unor asemenea m?suri este îns? pu?in probabil? în viitorul apropiat, în condi?iile în care statul nu dispune în prezent de fonduri nici m?car pentru realizarea propriilor proiecte, pe terenuri de?inute de prim?rii. "Având în vedere lipsa acut? de locuin?e ?i num?rul mare de solicit?ri pentru ob?inerea unei locuin?e, se impune promovarea unor m?suri care s? accelereze procesul de construire a unor locuin?e cu chirie ?i/sau supuse vânz?rii, prin atragerea investitorilor priva?i. În aceste condi?ii este necesar? implementarea unui nou program de construc?ii de locuin?e cu chirie ?i/sau supuse vânz?rii, astfel încât s? poat? fi atras capitalul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat", se arat? în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Capitalul privat este îns? la rândul s?u în aceast? perioad? limitat, în condi?iile în care finan??rile bancare pentru proiecte de locuin?e sunt aproape inexistente. "Statul nu prea are bani de salarii ?i alte cheltuieli, astfel c? este pu?in probabil s? aloce fonduri pentru finalizarea unor proiecte începute. Ar putea pune în schimb terenuri la dispozi?ie pentru realizarea unor proiecte de c?tre investitori sau extinderea programului Prima cas? ?i oferirea unor garan?ii pentru cump?r?torii de locuin?e în anumite proiecte. Trebuie analizat? problema în detaliu îns?, pentru a nu fi considerat ajutor de stat", spune avocatul Sebastian Gu?iu, managing partner al firmei de avocatur? Schoenherr ?i Asocia?ii. În acela?i timp, num?rul de locuin?e construite a început s? scad? înc? din 2009, iar pentru acest an este a?teptat un nou declin. Maximul din ultimii zece ani a fost atins în 2008, în plin boom imobiliar, când au fost construite 67.255 de locuin?e, potrivit datelor de la Institutul Na?ional de Statistic?.

Ie?irea din actualul blocaj este strâns legat? de evolu?ia economic?, apreciaz? consultan?ii, care consider? c? apari?ia primelor semne de cre?tere economic? va determina schimbarea comportamentului de consum al popula?iei, iar cei care au într-adev?r nevoie de o locuin?? nu vor mai întârzia achizi?ia, în speran?a de a "prinde" valul pre?urilor mici.

Pe de alt? parte, ?i cre?terea economic? din ultimii ani a fost determinat? în mare m?sur? de c?tre consum ?i segmentul construc?iilor, astfel c? pentru îndeplinirea primului scenariu, cre?terea economic? trebuie s? fie adus? de un alt segment. Pân? atunci, mii de români continu? s? locuiasc? în chirie ?i s? pl?teasc? rate la banc? pentru locuin?e achitate, dar în care nu se pot muta. Cert este c? pentru o perioad? de câ?iva ani majoritatea se vor gândi de cel pu?in dou? ori pân? s? dea banii pe o locuin?? v?zut? doar în poze realizate pe calculator.

Ce avantaje au ?i la ce riscuri se supun firmele in insolven??

Avantaje


 • Suspendarea de drept a tuturor ac?iunilor judiciare ?i extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale;

 • Furnizorii de servicii vitale (electricitate, gaz, ap?, telefon etc.) nu au dreptul, în perioada de observa?ie ?i reorganizare, s? sisteze serviciile c?tre averea debitorului consumator captiv;

 • Stoparea curgerii dobânzilor, major?rilor de întârziere ?i a penalit??ilor pentru crean?ele negarantate;

 • Recuperarea propriilor crean?e se face cu scutirea pl??ii taxelor judiciare de timbru;

 • Încetarea anumitor contracte cu proceduri simplificate ?i costuri minime.


Dezavantaje

 • Pierderea unor parteneri de afaceri, în condi?iile în care crean?ele n?scute anterior deschiderii procedurii nu pot fi achitate de c?tre debitor ulterior deschiderii procedurii decât cu acordul judec?torului-sindic, chiar dac? este vorba despre crean?e ale partenerilor contractuali esen?iali pentru averea debitoarei;

 • Creditorii nemul?umi?i pot întârzia, bloca sau chiar anula ?ansele de redresare ale debitoarei;

 • Autorit??ile publice pot exclude companiile insolvente din procedura pentru atribuirea unor contracte publice;

 • Creditorul care de?ine cel pu?in 50% din valoarea total? a crean?elor poate decide desemnarea unui administrator judiciar, fapt ce poate duce la întârzierea timpului de redresare a firmei sau chiar la luarea unor decizii fatale pentru debitor;

 • Riscul falimentului demonstrat statistic în istoria ultimelor zece ani, când doar o firm? din 50 intrate în insolven?? a reu?it s? se reorganizeze cu succes.


Alte 1.000 de apartamente in proiecte imobiliare in insolven?? sau faliment

Proiectul cu 273 de apartamente care trebuia realizat în apropierea aeroportului din B?neasa a intrat în faliment, la un moment la care dezvoltatorii vânduser? 114 locuin?e, dar au acumulat datorii de peste 25 de milioane de euro. Proiectul în faza actual? - trei etaje de parcare ?i trei etaje superioare de structur?, situate pe un teren de 7.500 de metri p?tr??i - urmeaz? a fi scos la licita?ie pentru acoperirea datoriilor.

Ansamblul reziden?ial My Dream din Pipera a intrat în insolven?? cu datorii de 17 mil. euro dup? ce a reu?it s? vând? doar 43 din cele 174 de apartamente ale proiectului a c?rui construc?ie a fost finalizat? integral. Clien?ii s-au mutat în locuin?ele cump?rate, dar firma se afl? înc? în procedur? de insolven??. Eventuala reorganizare a firmei depinde în mare m?sur? de Bank of Cyprus, principalul creditor al firmei, cu o expunere de 85% din masa credal?.

Dezvoltatorii blocului Blue Tower din Colentina, format din 156 de locuin?e, au cerut intrarea în insolven?? înc? din toamna anului trecut, când firma avea datorii de circa 17 mil. euro ?i circa 100 de apartamente vândute, majoritatea îns? c?tre investitori. Construc?ia era finalizat? în propor?ie de 85%, dar lucr?rile nu au mai avansat, astfel c? pân? acum nu s-a mutat nimeni în blocul din apropierea parcului Plumbuita. Firma se afl? înc? în procedur? de insolven??.

În cadrul proiectului Belleview din Sinaia au fost vândute peste 100 din cele 344 de apartamente prev?zute, dar ca urmare a intr?rii în insolven?? a companiei Ozer Construction, dezvoltatorul proiectului, procesul de construc?ie a fost îngreunat într-un moment în care lucr?rile erau finalizate în propor?ie de aproximativ 70%. Firma a fost preluat? de c?tre trei avoca?i români, care încearc? s? duc? proiectul la cap?t.

Una dintre cele mai recente insolven?e declarate este cea a companiei Impact, dezvoltatorul proiectului Greenfield din B?neasa, care pentru o datorie de 300.000 de euro c?tre un furnizor a intrat în aceast? lun? în procedur? de insolven??. Compania a finalizat ?i livrat în România peste 1.000 de apartamente, dar activitatea firmei va fi îngreunat? de insolven??. Reprezentan?ii firmei au declarat c? vor contesta decizia.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii pana acum»

 1. vrajitorul.eu said

  am July 27 2010 @ 12:50 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 2. asistentapentruconsumatori.ro said

  am July 27 2010 @ 12:50 pm

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: