Asaltat de cereri de faliment din partea creditorilor, BLUE AIR profita de pe urma termenelor extrem de lungi acordate de Tribunalul Bucuresti

Tweet this

Aeroportul Bac?u a cerut insolven?a "investitorului strategic" Blue Air

http://www.antitepari.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=58102:aeroportul-bacu-a-cerut-insolvena-qinvestitorului-strategicq-blue-air&catid=1:ultimile-tiri&Itemid=78 • De?i la începutul anului trecut, Nelu Iordache, omul de afaceri care controleaz? operatorul aerian "Blue Air", poza în investitorul strategic decis s? investeasc? 45 de milioane de euro pentru modernizarea Aeroportului din Bac?u, în prezent Regia Autonom?  Aeroportul Interna?ional  "George Enescu" Bac?u solicit? insolven?a companiei "Blue Air"

 • "Blue Air" datoreaz? circa 4 miliarde ROL regiei care a administrat aeroportul b?c?uan

 • "Blue Air" mai are datorii ?i la Hotel "Decebal", din Bac?u, unde a "uitat" s? achite cazarea pilo?ilor, adic? peste 2,5 miliarde lei vechi

 • Datoriile c?tre stat ale societ??ii "Blue Air - Transport Aerian" se ridicau, la finalul primului trimestru, la valoarea de 14.254.529 RON, dar statul nu se gr?be?te s? recupereze ace?ti bani, ci doar s? taie din salarii ?i s? majoreze cota TVA

 • ?i "Regional Air Service" a solicitat deschiderea insolven?ei, dar instan?a a apreciat c? Dosarul mai poate sta "în sertar" 9 luni, fixând urm?torul termen de judecat? în aprilie 2010

 • La Judec?toria Sectorului 1, firma lui Nelu Iordache d? de lucru la judec?tori, împotriva "Blue Air" fiind intentante numeroase "soma?ii de plat?"Anul trecut, prin intermediul companiei "Blueaero" SRL, Nelu Iordache, cel care controleaz? operatorul aerian "Blue Air", î?i anun?a inten?ia de a investi 45 de milioane de euro în modernizarea Aeroportului Interna?ional "George Enescu", din Bac?u.
Contractul a intrat în vigoare pe 27 ianuarie 2010 ?i, conform prevederilor sale, în termen de 30 de luni, la Aeroportul din Bac?u va fi construit un nou terminal, cu o capacitate minim? de 450 de pasageri/flux/or?, va fi modernizat? pista ?i va fi amenajat? o parcare cu suprafa?a de 6.500 mp. În schimbul acestor investi?ii, Nelu Iordache este beneficiarul unui contract de concesiune a aeroportului pentru o perioad? de 35 de ani.
Cel pu?in a?a st?teau lucrurile în ianuarie 2010, când a fost semnat contractul. A?a stau ?i acum, singura modificare înregistrat? fiind bifarea unora dintre autoriza?iile necesare demar?rii lucr?rilor de modernizare. Plus o solicitare de deschidere a procedurii de insolven?? împotriva "Blue Air"…
Astfel, la data de 10 iunie 2010, Regia Autonom? Aeroportul Interna?ional "George Enescu" Bac?u a solicitat declan?area procedurii de insolven?? a debitorului "Blue Air - Transport Aerian" SA. Urm?torul termen de judecat? în acest dosar a fost stabilit pentru data de 27 ianuarie 2011.
"Este vorba de facturi restante de circa 4 miliarde de lei vechi, reprezentând taxe de aeroport, din luna ianuarie a acestui an. Deoarece acestea nu au fost achitate, am urmat c?ile legale necesare recuper?rii banilor respectivi. ?inând cont de termenul destul de mare stabilit de instan?? pentru analizarea acestui dosar, au avut loc întâlniri la nivel de conducere între cele dou? p?r?i, în cadrul c?rora a fost încheiat un protocol. Deocamdat? nu s-a f?cut nicio plat?, dar am fost informa?i c? în perioada imediat urm?toare se va achita o sum? de circa un miliard de lei vechi, conducerea «Blue Air» dându-ne asigur?ri c? va lichida datoria înainte de termenele stabilite în procotol. Într-o astfel de eventualitate, procesul de insolven?? se va stinge, ca urmare a rezolv?rii cauzelor care au generat ac?iunea. Dac? nu se vor pl?ti banii respectivi, ac?iunea în instan?? î?i va urma cursul", ne-a declarat Oana Chelaru, directorul Regiei Autonome Aeroportul Interna?ional "George Enescu", Bac?u.

Înc? nu au început lucr?rile de modernizare a Aeroportului Bac?u

Ianuarie 2010 a fost ultima lun? în care Aeroportul din Bac?u a fost administrat de c?tre regia aflat? în subordinea Consiliului Jude?ean Bac?u. Începând cu februarie a.c., administrarea Aeroportului Interna?ional Bac?u a fost preluat? de c?tre firma "Blueaero", în virtutea concesion?rii amintite.
Unicul asociat al "Blueaero" este… "Blue Air - Transport Aerian". R?zvan Rizea, administratorul "Blueaero", spune c?, în acest moment, între firma pe care o conduce ("Blueaero", care reprezint? acum Aeroportul Bac?u) , pe de o parte, ?i "Blue Air", pe de alt? parte, "nu exist? nicio problem?". "Procesul de modernizare a Aeroportului Bac?u î?i urmeaz? cursul conform contractului", a mai afirmat R?zvan Rizea.
La rândul s?u, Oana Chelaru, directorul RA Aeroportul "George Enescu", ne-a spus c? deocamdat? nu au demarat lucr?rile efective de modernizare a Aeroportului, deoarece înc? nu au fost dep??ite toate fazele de autorizare. "Peste circa o lun? va fi ob?inut ?i ultimul aviz necesar acestei investi?ii, dup? care ar trebui s? înceap? lucr?rile. Aeroportul este administrat acum de «Blueaero», iar noi, ca regie, trebuie s? urm?rim corecta executare a prevederilor din contractul de concesiune. De?i au executat specula?ii legate de întârzierea demar?rii lucr?rilor, singura problem? de pân? acum a fost cea legat? de dificultatea ob?inerii autoriza?iilor necesare. Noi sper?m ca acest parteneriat s? nu întâmpine probleme dup? dep??irea fazei birocratice, iar autorit??ile locale acord? tot sprijinul pe care comunitatea îl poate oferi pentru buna derulare a unei astfel de investi?ii", a ad?ugat Oana Chelaru.

"Blueaero" ?i Aeroportul Bac?u au calitatea de pârâ?i în acela?i dosar

Administrator al Aeroportului din Bac?u este acum "Blueaero" SRL, societate specializat? pe activit??i de servicii anexe transporturilor aeriene. Firma a fost înfiin?at? în 2008, dar a reu?it s? "adune" pân? acum datorii semnificative la stat, dup? modelul firmei asociat unic. Astfel, la data de 31 martie 2010, "Blueaero" datora 62.832 RON la bugetul asigur?rilor de s?n?tate, 5.636 RON la cel pentru ?omaj, 186.849 RON la bugetul asigur?rilor sociale de stat ?i 2.184 RON la bugetul de stat, pentru acest din urm? capitol fiind în curs de solu?ionare o serie de cereri de compensare.
Dar statul nu este singurul "fraier" în rela?ia cu "Blueaero" SRL. În luna martie 2010, firma FORCE 1 SERVICII DE SECURITATE SRL a ac?ionat în judecat? atât "Blueaero", cât ?i Aeroportul Bac?u, pentru "obliga?ia de a face", urm?torul termen în acest proces fiind stabilit pentru data de 20 septembrie 2010.

Hotelul "Decebal" din Bac?u, p?gubit ?i el de "Blue Air"

Dac? reprezentantul RA Aeroportul Interna?ional Bac?u afirma c? "Blue Air" se bucur? de tot sprijinul comunit??ii în proiectul de modernizare a Aeroportului, reciproca pare a nu fi valabil?.
"Blue Air" mai are probleme ?i la "Complexul Hotelier Decebal", acolo unde a "uitat" s? achite facturile pentru cazarea pilo?ilor. Din acest motiv, Hotelul "Decebal" a ac?ionat în judecat? "Blue Air", la finalul anului trecut, iar în februarie a ob?inut o hot?râre prin care i-a fost admis? ac?iunea.
Conform hot?rârii instan?ei, "Blue Air" mai are de pl?tit la Hotel "Decebal" suma de 257.485,15 RON, la care se adaug? cheltuieli de judecat? de 12.738,30 RON. Sentin?a a fost dat? în februarie 2010, dar "Blue Air" nu a pl?tit nici pân? acum, pe motiv c? nu a primit comunicarea în scris a sentin?ei. Conform informa?iilor pe care le avem, comunicarea ar fi ajuns la "Blue Air" în urm? cu câteva zile, a?a încât nu ar mai fi nimic de obiectat.
Datoriile c?tre Hotelul "Decebal" provin din serviciile prestate în perioada august-noiembrie 2009. Pentru suma respectiv?, hotelul a pl?tit TVA ?i impozit pe profit, în timp ce "Blue Air" a dedus TVA ?i a inclus suma în bilan?..., de?i nu a pl?tit-o. Nu e ilegal, e doar "sprijinul" pe care îl acord? statul celor care uit? s?-?i pl?teasc? obliga?iile.

"Blue Air" are mari probleme ?i la Constan?a ?i Bucure?ti...

Faptul c? "Blue Air" cam "uit?" s?-?i achite obliga?iile îl dovede?te ?i dosarul deschis la Tribunalul Bucure?ti de c?tre societatea "Regional Air Service" SRL. În data de 30 iunie 2010, aceasta a solicitat insolven?a "Blue Air", urm?torul termen de judecat? fiind ... 5 aprilie 2011.
"Regional Air Service" este o societate care are ca obiect de activitate servicii de lucru aerian ?i avia?ie general?, fiind proprietar al primului aerodrom privat din România, cel de la Tuzla, jude?ul Constan?a.
Dac? ne îndrept?m aten?ia ?i spre Judec?toria Sectorului 1 Bucure?ti, numele "Blue Air" pare a fi foarte des rostit de magistra?i. Pe rolul acestei instan?e se afl? numeroase soma?ii de plat? avansate de parteneri de afaceri ai "Blue Air", dispera?i c? nu ?i-au mai primit banii:
 • RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL (dosar înregistrat la 7 iunie 2010, termen 23 noiembrie 2010)

 • UMC SRL (dosar deschis la 1 iunie 2010, termen 10 august 2010)

 • SANOMA HEARST ROMANIA SRL (ac?iune din 1 iunie 2010, termen la 10 august 2010),

 • ESQUARE SYSTEMS SRL (dosar depus la 10 mai 2010, termen 5 august 2010)

 • NET BRINEL SA (dosar din 8 aprilie 2010, termen 22 iulie 2010)

 • SERVICE EXCELLENCE SOLUTIONS SRL (ac?iune din 25 martie 2010, termen 22 iulie 2010), iar lista ar putea continua...În ce prive?te fraierul de stat (adic? fraierii de contribuabili), care taie salarii ?i majoreaz? cota TVA pentru a sus?ine cheltuielile publice, "Blue Air" nu are nicio grij?. În schimb are datorii. La data de 31 martie a.c., societatea "Blue Air - Transport Aerian" SA avea obliga?ii restante la bugetul de stat în valoare de 7.613.610 RON. De asemenea, la bugetul asigur?rilor sociale, restan?ele erau de 5.212.521 RON, la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj "Blue Air" datora 232.269 RON, iar la bugetul asigur?rilor de s?n?tate, compania înregistra la 31 martie restan?e de 1.196.129 RON,
F?când un calcul simplu, rezult? c? societatea "Blue Air - Transport Aerian" SA datora bugetelor de stat, la data de 31 martie a.c., suma total? de 14.254.529 RON (aproximativ 3,37 milioane euro).

Cum faci rost de bani pentru investi?ii? Solu?ia “Blue Air”: fentezi statul, partenerii ?i angaja?ii!Cum faci rost de bani pentru investi?ii? Solu?ia “Blue Air”: fentezi statul, partenerii ?i angaja?ii!

- Societatea „Blue Air – Transport Aerian” SA, cel mai mare transportator aerian privat din România, se confrunt? în acest moment cu dou? cereri de deschidere a procedurii de insolven?? asupra sa. Prima dintre aceste solicit?ri a fost formulat? de concurentul „Carpatair” SA, la data de 17 martie 2010, Tribunalul Bucure?ti stabilind drept termen de judecat? data de 30 iunie 2010.


Mai pu?in norocos în ce prive?te termenele de judecat? este un alt creditor, SC „Service Excellence Solutions” SRL, care a solicitat deschiderea procedurii insolven?ei asupra „Blue Air” la data de 23 martie a.c., dar a primit termen de judecat? pentru data de 21 septembrie 2010.

Mai pu?in importante în cele dou? cazuri sunt sumele pentru care creditorii au solicitat deschiderea procedurii insolven?ei asupra „Blue Air”, cât faptul c? o companie de dimensiunile acesteia practic? „strategia” de a nu-?i achita obliga?iile financiare c?tre parteneri. ?i dac? tot am utilizat termenul „partener”, unul dintre cei mai importan?i parteneri ai companiei controlate de Nelu Iordache (foto) este statul roman, cel pu?in din pozi?ia de creditor.

Fiscul poate solicita oricând insolven?a „Blue Air”


Ac?ionarii societ??ii „Blue Air – Transport Aerian” SA sunt Nelu Iordache -  80%, firma „Romstrade” SRL – 10%, ?i Gheorghe R?caru (fost director al „Tarom”) – 10%.

La data de 31 martie a.c., societatea „Blue Air – Transport Aerian” SA avea obliga?ii restante la bugetul de stat în valoare de 7.613.610 RON.

Din aceast? sum?, 4.507.792 RON reprezint? impozit pe profit, restan?ele la impozitul pe venit din salarii se ridic? la 2.406.872 RON, alte impozite ?i taxe neachitate la termen, inclusive dobânzi ?i penalit??i de orice fel, se ridic? la 533.571 RON, iar neplata în termen a acestor obliga?ii a atras calcularea de dobânzi ?i penalit??i în valoare de 165.375 RON.

Nici restan?ele la bugetul asigur?rilor sociale de stat nu sunt de trecut cu vederea, cu atât mai mult cu cât, la acest capitol, Fiscul ar trebui s? formuleze ?i plângere penal? pentru nevirarea sumelor reprezentând stopaj la surs?.

Astfel, „Blue Air – Transport Aerian” SA înregistra datorii la bugetul asigur?rilor sociale de stat în valoare de 5.212.521 RON, din care: 2.041.376 RON – contribu?ia de asigur?ri sociale datorat? de angajator, 1.116.369 – contribu?ia individual? de asigur?ri sociale re?inut? de la angaja?i (stopaj la surs?), 19.982 RON – contribu?ia de asigur?ri pentru accidente de munc? ?i boli profesionale datorate de angajator, la toate aceste datorii fiind calculate dobânzi ?i penalit??i de 2.034.794 RON, valoarea acestora raportat? la totalul datoriei indicând c? vechimea restan?elor este suficient de mare încât institu?iile statului s? poat? lua deciziile care se impun în astfel de situa?ii.

Interesant este c? la alte dou? categorii de bugete – cel al asigur?rilor pentru ?omaj ?i cel al asigur?rilor de s?n?tate – exist? cereri de compensare în curs de solu?ionare a restan?elor, ceea ce înseamn? c? ministerele aferente celor dou? bugete au beneficiat de „plimb?ri” cu „Blue Air”.

Astfel, la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, „Blue Air” datoreaz? 232.269 RON, din care 131.170 RON reprezint? contribu?ia de asigur?ri pentru ?omaj datorat? de angajator ?i 46.912 RON contribu?ia individual? de asigur?ri pentru ?omaj re?inut? de la angaja?i (din nou stopaj la surs?!), datoria fiind întregit? cu dobânzi ?i penalit??i de 54.187 RON.

În fine, la bugetul asigur?rilor de s?n?tate, compania înregistra la 31 martie restan?e de 1.196.129 RON, din care 372.512 RON contribu?ia datorat? de angajator ?i 461.485 RON sume re?inute de la angaja?i (stopaj la surs?), la care se adaug? 362.132 RON dobânzi ?i penalit??i.

F?când un calcul simplu, rezult? c? societatea “Blue Air – Transport Aerian” SA datora bugetelor de stat, la data de 31 martie a.c., suma total? de 14.254.529 RON (aproximativ 3,37 milioane euro).

Trebuie s? preciz?m c? aceste datorii apar?in doar companiei „Blue Air – Transport Aerian” SA, „perla coroanei” lui Nelu Iordache, ac?ionarul majoritar al firmei.

Acesta, îns?, mai de?ine ?i alte societ??i, printre care se mai reg?se?te ?i un alt mare datornic la stat: „Direct Aero Services” SRL. La data de 31 martie a.c., aceasta înregistra restan?e de 4.465.401 RON la bugetul de stat, 344.191 RON la cel al asigur?rilor sociale de stat, 10.602 RON la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, ?i 119.120 RON la cel al asigur?rilor de s?n?tate.

45 milioane de euro, direc?ionate la Bac?u


În timp ce multe dintre firmele mici ?i mijlocii din România sunt nevoite s?-?i închid? activitatea, printre altele ?i din cauz? c? nu mai pot face fa?? obliga?iilor fiscale, „Blue Air”, unul dintre marii datornici la stat, g?se?te resurse pentru a face investi?ii.

Anul trecut, prin intermediul companiei „Blueaero” SRL, Nelu Iordache a încheiat un contract de concesiune, pentru o perioad? de 35 de ani, a Aeroportului Interna?ional „George Enescu”, din Bac?u.

Contractul a intrat în vigoare pe 27 ianuarie 2010 ?i, conform informa?iilor existente, compania va trebui s? investeasc? 45 milioane de euro în termen de 30 de luni pentru construirea unui nou terminal, cu o capacitate minim? de 450 de pasageri/flux/or?, precum ?i modernizarea pistei, construirea unei p?rcari cu o suprafa?? de 6.500 mp. Concesionarul va încerca s? recupereze aceast? investi?ie din taxele de aeroport ?i închirierea spa?iilor.

Hotel de 4 milioane de euro la Aduna?ii Cop?ceni


Conform informa?iilor ap?rute în presa economic?, Nelu Iordache a mai demarat anul trecut lucr?rile de construc?ie la un hotel de patru stele în localitatea Aduna?ii Cop?ceni, obiectivul urmând s? fie finalizat în vara acestui an. Valoarea total? a investi?iei s-ar ridica la aproximativ 4 milioane de euro, valoare ce se apropie de suma pe care „Blue Air” a „uitat” s? o mai achite bugetelor de stat.

De asemenea, conform altor declara?ii ale ac?ionarului majoritar al celui mai important operator aerian low-cost din România, Iordache viseaz? ca anul viitor s? înceap? lucr?rile de construc?ie la primul aeroport privat din România, tot în Aduna?ii Cop?ceni.

Iordache se vrea “mecanic de locomotiv?”


La data de 8 aprilie 2010, s-a constituit societatea „Blue Line C?i Ferate” SRL, ai c?rei fondatori sunt „Romstrade” SRL (75%) ?i „Blue Air – Transport Aerian” SA (25%). „Blue Line C?i Ferate” SRL are un capital social de 200 RON ?i sediul social în Aduna?ii Cop?ceni, locul de na?tere al lui Nelu Iordache, iar ca activitate principal? se men?ioneaz? „transporturi interurbane de c?l?tori pe calea ferat?”.

Pân? când „Blue Line C?i Ferate” SRL va deveni un operator important de transport de c?l?tori pe calea ferat?, Nelu Iordache se preocup? de dezvoltarea business-ului aerian. Astfel, pe site-ul oficial al companiei “Blue Air”, la data de 27 mai 2010, se posta un comunicat prin care operatorul aerian anun?a c? î?i extinde flota cu un avion Boeing 737-800 Next Generation, aeronava fiind închiriat? în regim de leasing opera?ional, zborurile companiei „Blue Air” fiind deservite, astfel, de 15 aeronave (11 Boeing 737 ?i 4 SAAB-340).

Pân? în 2013, flota Blue Air se va extinde cu alte cinci aeronave, acestea fiind achizi?ionate de c?tre compania Blue Air direct de la produc?torul Boeing”, se arat? în comunicat.

Procese in instan?? pentru drepturi b?ne?ti


A?adar, Nelu Iordache, prin intermediul firmelor la care este ac?ionar, pozeaz? într-un investitor dinamic, preocupat de dezvoltarea business-urilor sale, inclusiv în Irak, ?ar? care îl atrage prin oportunit??ile de investi?ii în infrastructur?: construc?ii, transport aerian etc. Este lesne de în?eles, în acest context, c? nu prea mai are timpul necesar pentru rezolvarea unor probleme „minore”, cum ar fi onorarea obliga?iilor de plat? c?tre stat, c?tre partenerii de afaceri sau, de ce nu, c?tre angaja?i.

Dac? statul se face c? plou? pe marginea acestui subiect, probabil nedorind s?-i afecteze „condi?iile de zbor” celui mai important operator low-cost cu capital românesc, firmele care au de recuperat bani de la „Blue Air” încearc? s?-?i rezolve problema apelând la instan?? pentru declan?area procedurii de insolven??.

„Blue Air” va mai ap?rea în fa?a Tribunalului, îns?, ?i în calitate de pârât în diverse litigii de munc?. Astfel, Dumitru Popescu a depus o plângere, la data de 19 mai a.c., pentru recuperarea unor drepturi b?ne?ti, numai c? va avea de a?teptat destul de mult, judec?torii stabilind termen în acest proces pentru data de 3 martie 2011!

La 14 mai 2010, Ioan Gabriel Zaharia a contestat decizia de concediere, plângerea sa urmând s? fie analizat? tot anul viitor, pe 10 februarie 2011. Alte 11 persoane sunt pu?in mai norocoase, în sensul c? ?i-au reclamat o serie de drepturi b?ne?ti pe data de 29 aprilie a.c., primind termen de judecat? pentru data de 16 septembrie a.c. Lista poate continua ?i se afl? într-o permanent? extindere, ceea ce s-ar putea interpreta c? Iordache asigur? “o bucat? de pâine” ?i judec?torilor din România…

Iar dac? v? pune?i întrebarea “de ce Guvernul reduce salariile ?i pensiile?”, r?spunsul este simplu: pentru a acoperi g?urile din bugetete de stat create de „businessmani” iscusi?i precum Nelu Iordache…
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii pana acum»

 1. asistentapentruconsumatori.ro said

  am July 12 2010 @ 11:27 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 2. vrajitorul.eu said

  am July 12 2010 @ 11:27 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: