“Re?eta de succes” made in Romania: prime?te dividende de câteva ori mai mari decât profitul firmei

Tweet this

Vineri, 18 Iunie
http://www.antitepari.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=57482:qreeta-de-succesq-aplicat-de-gabriel-surdu-primete-dividende-de-cateva-ori-mai-mari-decat-profitul-firmei&catid=1:ultimile-tiri&Itemid=78

Declara?ia de avere a consilierului local Mihai Gabriel Surdu con?ine câteva date „interesante” la rubrica „venituri din alte surse”: el a reu?it performan?a de a încasa, de la o parte dintre firmele la care este asociat, dividende de câteva ori mai mari decât profitul societ??ilor în cauz?

-  Probabil c? aceasta este ?i explica?ia pentru rela?ia privilegiat? pe care o are cu institu?iile de credit, care îi acord? împrumuturi în nume personal la valori la care un muritor de rând nu ar avea acces niciodat?

-  Gabriel Surdu sus?ine c? a creditat „Ceramica” SA cu 480.000 euro, opera?iune financiar? care nu figureaz? în Hot?rârile AGA ale acestei societ??i listate la BVB!

-  Declara?ia de avere completat? de consilierul local pe 12 iunie 2009 a fost înregistrat? la Consiliul Local Ia?i pe 14 mai 2009!!!

La o privire aruncat? în fug? pe declara?ia de avere depus? de consilierul local Mihai Gabriel Surdu în data de 3 martie 2009 (declara?ie completat? la 31 ianuarie 2009 ?i înc? accesibil? pe site-ul Prim?riei Ia?i) se desprinde ideea c? o parte dintre firmele la care acesta era asociat aveau o situa?ie financiar? extrem de solid?, din moment ce consilierul local a încasat „dividente” (exprimarea îi apar?ine!) în valoare total? de 3.626.200 RON.

Astfel, în declara?ia de avere men?ionat?, Gabriel Surdu a scris c? a încasat dividende de 1.813.100 RON de la SC „Valgab Construct” SRL, de 1.087.860 RON de la SC „Valgab Trust” SRL ?i de 725.240 RON de la SC „Valgab Company” SRL. La toate cele trei societ??i, Mihai Gabriel Surdu de?inea 50% din capitalul social, în cele trei firme el fiind asociat, în cote egale, cu Valeriu Ciapchin. Dividendele reprezint? partea din profitul unei firme care revine fiec?rui ac?ionar în raport cu ac?iunile pe care acesta le posed?. A?adar, este de presupus c? Mihai Gabriel Surdu ar fi putut încasa maxim jum?tate din profitul firmelor respective.Profitul firmelor este de câteva ori mai mic decât valoarea dividendelor încasate de Surdu


O verificare sumar? a firmelor respective, îns?, dezv?luie c? profitul acestora, din ultimii patru ani anteriori datei la care a fost completat? declara?ia de avere, nu acoper? decât în foarte mic? m?sur? valoarea dividendelor pe care Surdu afirm? c? le-a încasat, f?r? s? mai lu?m în calcul ?i cota din profit care ar fi revenit celuilalt asociat.

Astfel, societatea „Valgab Construct” SRL a raportat urm?toarele valori nete de profit: în 2005 - 38.105 RON, în 2006 - 6.621 RON, în 2007 - 95.283 RON, iar în 2008 - 22.091 RON. A?adar, un total al profitului, în cei patru ani, de 162.100 RON.

Cu toate acestea, la data de 31 ianuarie 2009, Gabriel Surdu scria c? încasase dividende de 1.813.100 RON de la SC „Valgab Construct” SRL! Suma este de peste 11 ori mai mare decât valoarea cumulat? a profitului societ??ii din cei patru ani anteriori datei de completare a declara?iei de avere. Iar cel?lalt asociat, Valeriu Ciapchin, ar fi avut dreptul ?i el la jum?tate din profitul firmei...

Societatea „Valgab Trust” SRL a înregistrat în 2005 un profit de 222.968 RON, în 2006 a avut un profit de 153.639 RON, în 2007 - 85.112 RON, iar în 2008 - 42.801 RON. Total: 504.520 RON. Ce dividende a încasat Surdu pentru cota de 50% din p?r?ile sociale ale firmei? „Doar” 1.087.860 RON. Adic? pu?in mai mult decât dublul profitului cumulat în cei patru ani...

În fine, de la SC „Valgab Company” SRL, consilierul Gabriel Surdu a încasat dividende de 725.240 RON. „Zgârcenia” firmei respective este explicabil?, în condi?iile în care în 2008 aceasta a raportat pierderi de 415.414 RON, de?i în anii anteriori consemnase profit: 16.915 RON (anul 2007), 237.357 RON (anul 2006) ?i 42.756 RON (anul 2005). A?adar, cumulat, în anii 2005, 2006 ?i 2007, firma „Valgab Company” SRL a realizat un profit total de 297.028 RON, din care asociatul Mihai Gabriel Surdu a încasat dividende de 725.240 RON...

Pe lâng? aceste dividende, veniturile lui Gabriel Surdu s-au mai rotunjit cu 30.000 RON din exploatarea viei pe care acesta o are în Bârnova, dar ?i cu 43.353 RON, sume încasate de so?ie, Viorica Surdu, director la SC „Terramold” SRL ?i Funda?ia „Terramold”.

Dator la b?nci, dar împrumut? „Ceramica” SA cu 480.000 euro


În aceea?i declara?ie de avere, Mihai Gabriel Surdu mai men?ioneaz? c? are dou? credite contractate în nume personal: unul de 85.000 de euro, contractat de la „Raiffeisen Bank” în 2006 ?i scadent în 2012, iar al doilea, de 1.300.000 de euro, contractat de la „Credit Europe Bank” în 2007 ?i scadent în 2010. Trecem peste „am?nuntul” c? veniturile din „dividente” declarate de consilierul local nu prea ar fi fost suficiente pentru achitarea creditelor respective, dar acordarea împrumuturilor ?ine de politica fiec?rei b?nci...

În schimb, se pare c? Mihai Gabriel Surdu este un om foarte econom ?i are o pu?culi?? înc?p?toare, la care nu ezit? s? umble atunci când îi este solicitat sprijinul. Într-o alt? declara?ie de avere, completat? la data de 12 iunie 2009 ?i înregistrat? la Consiliul Local Municipal Ia?i la... 15 mai 2009 (sigur e o eroare uman? la mijloc), Mihai Gabriel Surdu sus?ine c?, la momentul respectiv, avea acordate împrumuturi în nume personal în valoare total? de 3.591.373,91 RON ?i 480.000 de euro. Cea mai mare parte a beneficiarilor acestor împrumuturi sunt firme din ac?ionariatul c?rora face parte ?i Gabriel Surdu sau institu?ii în care acesta este implicat direct, prin intermediul rudelor, sau prin rela?ii de afaceri.

Confruntând declara?ia de avere din ianuarie cu cea din iunie, rezult? c?, în cele ?ase luni, pe lista datornicilor lui Gabriel Surdu s-au mai ad?ugat Rebenciuc Valerian, care a beneficiat de un împrumut de 647.200 RON (singurul om de afaceri cu acest nume figureaz? în ac?ionariatul societ??ii „Valserg” SRL Pojorâta, jude?ul Suceava), dar ?i... „Ceramica” SA.

Produc?torul de c?r?mizi ar fi beneficiat, în prima jum?tate a anului 2009, de un împrumut de 480.000 de euro de la Gabriel Surdu. Societatea „Ceramica” SA este listat? la Bursa de Valori Bucure?ti (BVB) ?i, dac? ar fi contractat un astfel de credit, ar fi trebuit ca acesta s? fie aprobat în Adunarea General? a Ac?ionarilor ?i raportat la BVB. O astfel de raportare nu a putut fi g?sit? în informa?iile trimise de c?tre „Ceramica” SA la BVB, iar conducerea societ??ii ie?ene nu a oferit un r?spuns la solicit?rile noastre de informa?ii pe aceast? tem?.

Pentru a nu fi acuza?i de rea-voin?? în ce prive?te veniturile lui Gabriel Surdu, trebuie s? preciz?m ca în declara?ia de avere completat? de acesta în data de 4 iulie 2008, se men?ioneaz? câteva tranzac?ii imobiliare importante.

Astfel, în 2007, Gabriel Surdu a vândut c?tre societatea „Forest Hills” SRL un atelier-?coal?, pentru suma de 9 milioane RON, firma „Top Medica” SRL a cump?rat de la acesta un spa?iu comercial în valoare de 400.000 euro, societatea „Avatti Industries” a achizi?ionat un imobil în valoare de 496.000 de euro, iar PF Brânzan a cump?rat un spa?iu comercial de 55.000 de euro.

A?adar, persoana particular? Mihai Gabriel Surdu ar fi avut suficiente resurse pentru a acorda împrumuturi substan?iale în nume personal, f?r? a mai lua în calcul ?i beneficiile rezultate din conturile ?i depozitele bancare pe care le avea, conform declara?iei de avere din iunie 2009: Alpha Bank - 300.000 RON, Credit Europe Bank - 40.000 euro, Bancpost - 100.000 RON ?i BRD - 50.000 RON. A?adar, Ia?ul se poate mândri cu un consilier local cu un ascu?it sim? al afacerilor, dar ?i foarte grijuliu în ceea ce prive?te asigurarea unei situa?ii financiare decente cu riscuri minime.

Cine a gre?it? Nu conteaz?, nu va plati nimeni...


?i, totu?i, cum r?mâne cu încasarea unor „dividente” de câteva ori mai mari decât profitul firmelor la care este asociat?! La aceast? întrebare, ar exista dou? posibile r?spunsuri:

1. Surdu a completat eronat declara?iile de avere. Unii numesc asta „fals în declara?ii”, dar - cum ANI a murit (sau e pe cale) - nu se va sesiza nimeni!

2. Surdu chiar a încasat dividende mai mari decât profitul firmelor - care ulterior au fuzionat sub „Valgab Trust” -, iar mai apoi Surdu ?i-a cesionat participa?ia c?tre Ciapchin. Unii ar putea considera o astfel de „inginerie financiar?” ca fiind ilegal?. Numai c?, între timp, firmele au disp?rut, în timp ce noua SC „Valgab Trust” a fost mutat? în jude?ul Prahova ?i învârtit? între mai mul?i basarabeni, ceea ce exclude o eventual? verificare din partea Finan?elor. Pentru c? tr?im în România ?i, înainte de toate, este vorba de Surdu (?i de Ciapchin)...

Iar în ceea ce prive?te împrumutul c?tre „Ceramica”, problema nu este a lui Surdu c? a creditat o societate, ci ar trebui s? îi preocupe pe ac?ionarii firmei. Ace?tia s-ar putea trezi c?, de fapt, a fost o în?elegere (neaprobat? de ei) care - din cauza crizei financiare sau... din alte motive - ar putea conduce la executarea unui activ valoros.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


4 Comentarii pana acum»

 1. dan stativa said

  am June 22 2010 @ 2:28 pm

  Cred ca este intr-adevar o problema, care cu siguranta se repeta si in alte situatii, in alte declaratii. Toate aceste declaratii ar trebui, teoretic, sa treaca printr-un mecanism de verificare, in primul rand a consistentei si a concordantei cu realitatea… Este bine ca societatea civila are prin aceste bloguri ocazia sa se autosesizeze si sa ia masuri.
  Traim vremuri in care tehnologia informatiei permite un grad foarte ridicat de transparenta. Daca tot ne situam pe axa nord-atlantica, ar fi bine sa imprumutam incet incet si toate mecanismele care asigura in Statele Unite sau chiar si in alte state europene transparenta procesului politic.

 2. vrajitorul.eu said

  am June 22 2010 @ 2:30 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 3. asistentapentruconsumatori.ro said

  am June 22 2010 @ 2:31 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 4. ALEXANDRU EUGENIA said

  am June 23 2010 @ 8:43 am

  Cred ca declaratia prin care M.G.S. sustine ca a creditat firma cu 480000 Euro poate fi verificata usor printr-o solicitare adresata O.N.P.C.S.B.
  Daca declaratia este corecta operatiunea sau tranzactia cu suma amintita trebuie sa fie declarata de catre banca care a operat tranzactia catre Oficiu si acesta trebuie sa aiba cunostinta in legatura cu aceasta operatiune.
  Este greu de presupus ca aceasta creditare s-a efectuat cu banii cash,in geanta,ocolindu-se filiera bancara.In ziua de astazi numai cine nu vrea nu gaseste urmele lasate de banii albi sau negri aflati in circulatie.
  http://www.onpcsb.ro/pdf/Legea%20656%20din%202002%20forma%20actuala.pdf

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: