Banner

Proiectul secret BLUE BEAM , actele de identitate cu CIP si sfarsitul libertatii umane

Tweet this

---------- Forwarded message ----------
From: aura buiac
Date: 2010/1/5
Subject: rugaminte
To: iulian.urban@gmail.com

Buna seara Domnule Urban,
Am rugamintea sa studiati Proiectul N.A.S.A. "BLUE BEAN" ( se gaseste pe Google )ca sa intelegeti ca actele de identitate cu CIP sunt un pas obligatoriu pentru realizarea acestui proiect.
Poate asa veti constientiza ca ne indreptam spre sfarsitul libertatii umane.
Va doresc mult succes !
AB

Proiectul Blue Beam inten?ioneaz? simularea venirii lui Iisus pentru a manipula oamenii ?i a distruge credin?a ?i religiile

de Mihaela Gheorghiu

„Vom avea un guvern mondial, fie c? v? place, fie c? nu.

Singura întrebare este dac? el va fi creat prin cucerire sau prin consim??mânt.” -

Paul Warburg - membru al Consiliului pentru Rela?ii Externe (CFR)

declara?ie f?cut? în februarie 1950 în fa?a Senatului american


„Suntem în zorii unei transform?ri globale. Nu mai avem nevoie decât de o criz? major?
adecvat?  ?i na?iunile vor accepta Noua Ordine Mondial?.” -
David Rockeffeler – pre?edinte de onoare al Consiliului pentru Rela?ii Externe (CFR),
pre?edinte de onoare al Comisiei Trilaterale, membru Bilderberg

declara?ie f?cut? în septembrie 1994În 1994 jurnalistul canadian Serge Monaste prezenta un amplu ?i bine documentat material despre Proiectul NASA Blue Beam. Distrugerea credin?ei prin false descoperiri arheologice de genul recentului “sarcofag al lui Iisus”. Organizarea unei gigantice mistific?ri în care se va simula prin proiec?ii holografice venirea lui Iisus. Utilizarea undelor de joas? frecven?? pentru controlul mental. Sunt doar câteva dintre planurile de instaurare a noii religii mondiale satanice cuprinse în acest proiect.


Fost ziarist la publica?ia canadian? L’Enquete ?i fondatorul unei agen?ii de pres? independente - International Free Press Network, Serge Monaste este bine cunoscut ca autor al unor numeroase articole despre Noua Ordine Mondial?. Serge Monaste a murit în condi?ii suspecte. Înc? din 1994 el spunea într-un interviu c? a fost amenin?at în mod repetat de primul ministru canadian ?i de Vatican. Sub pretextul c? nu are voie s? î?i educe copiii acas?, autorit??ile l-au arestat ?i i-au sechestrat familia. Întors acas?, Serge Monaste, care nu suferise niciodat? de probleme cardiace, a avut un atac de cord în urma c?ruia a murit. La scurt? vreme, un alt jurnalist care îl ajuta în investiga?ii a murit tot în urma unui atac de cord, la fel de suspect. În dezv?luirile sale Serge Monaste arat? pe baza unor documente autentice cum pot fi provocate astfel de atacuri de cord unor persoane incomode.


V? prezent?m în continuare extrase din prezentarea realizat? de Serge Monaste în 1994 în care demasc? proiectul Blue Beam. Traducerea dup? înregistrarea audio a fost completat? cu comentariile noastre privitoare la o serie de  evenimente ce confirm? parcurgerea unora dintre etapele acestui proiect.


“International Free Press Network nu este un grup religios sau o organiza?ie politic?, ci o agen?ie de pres? independent? care realizeaz? investiga?ii. Suntem specializa?i în investigarea ?i publicarea de rapoarte speciale ?i casete audio care demasc? dedesubturile  implement?rii unei Noi Ordini Mondiale. Scopul nostru este s? îi ajut?m pe oameni s? realizeze c? venirea Noii Ordini Mondiale nu este un vis ?i nici o presupunere paranoic?. Este un proiect satanic în curs de desf??urare. Care este scopul lui? S? distrug? religiile tradi?ionale ?i mai ales religia cre?tin? ?i s? le înlocuiasc? cu o religie mondial? unic?, bazat? pe cultul omului. S? aboleasc? familia a?a cum o ?tim noi ast?zi ?i s? o înlocuiasc? cu indivizi (cet??eni mondiali, oameni universali n.n.) care lucreaz? fiecare pentru gloria guvernului mondial unic. S? distrug? orice form? de creativitate artistic? sau ?tiin?ific? pentru a putea implementa o singur? viziune, cea a guvernului mondial. S? implementeze apartenen?a obligatorie la un stat mondial condus de o for?? militar? unic?, de o Justi?ie mondial?, de o singur? lege comercial?, s? îi oblige pe oameni s? tr?iasc? într-o pace fals? ?i s? impun? o nou? religie ?i o nou? cultur? mondial?.”


“Blue Beam (raza albastr?) este un proiect al NASA care presupune patru direc?ii de parcurs pentru implementarea noii religii mondiale New Age. Aceast? religie este chiar baza noului guvern mondial, pentru c? f?r? aducerea omenirii în aceast? sclavie spiritual? dictatura Noii Ordini Mondiale nu ar fi posibil?.“False descoperiri arheologice pentru a submina credin?a


“Primul pas în acest proiect vizeaz? discreditarea sau re-evaluarea tuturor cuno?tin?elor religioase de pân? acum. Prin crearea unor cutremure artificiale în loca?ii precise de pe planet?, în care s-a presupus mereu c? se ascund secrete importante, se va urm?ri scoaterea la lumin? a unor a?a-zise noi descoperiri arheologice prin intermediul c?rora se va “dovedi” c? doctrinele marilor religii sunt false.“


Ne vom opri mai mult asupra modului în care aceast? etap? este deja pus? în aplicare, pentru c? am asistat de curând la un astfel de „cutremur”... de data aceasta mediatic. În seara zilei de 26 februarie 2007 pe toate posturile TV române?ti ?i interna?ionale James Cameron anun?a lumii c? a descoperit «sarcofagul lui Iisus» ?i al familiei sale. Ini?ial am crezut c? este vorba despre un nou film. La urma urmei cel care ne vorbea era un regizor, un creator de fic?iuni precum Terminator, Alien sau Titanic. De data aceasta îns? James Cameron vorbea cu convingere despre o mare descoperire arheologic?, despre dovezi ?tiin?ifice, despre teste ADN ?i statistici care puneau la îndoial? chiar bazele religiei cre?tine. Arheologii g?siser? 10 cutii cu oase pe care se aflau inscrip?ionate nume. Pe ?ase dintre ele se aflau nume cheie din Noul Testament: Joshua - Iisus, Maria, Iosif, Meriem - Maria Magdalena, Matei, Iuda. Despre celelalte patru nume care nu aveau atâta semnifica?ie religioas?, James Cameron nu a amintit îns? nimic.


A sus?inut doar c? are dovada c? acestea sunt oasele lui Iisus, ale mamei sale Maria, ale  tat?lui s?u Iosif, ale Mariei Magdalena (Meriem) - so?ia sa conform testelor ADN realizate asupra oaselor ?i fiului lor – Iuda. Testele ADN puteau într-adev?r dovedi c? oasele respective apar?ineau unui cuplu care avea ?i un copil, îns? nu dovedeau c? apar?in lui Iisus. În plus numele respective erau ceva comun în Ierusalimul acelor vremuri. Erau întâlnite la fel de des cum am întâlni noi acum numele de Ion, Maria ?i Gheorghe. Pentru a elimina ?i acest impediment din calea mistific?rii sale Cameron invoc? p?rerea unui expert în probabilit??i, Andrey Feuerverger. Acesta calculeaz? ce ?ans? exist? ca cele ?ase nume g?site pe sicriele de la Ierusalim s? fi f?cut parte din familia lui Iisus. O fals? problem? pentru c? în realitate nu are cum s? existe un sicriu al lui Iisus ?i chiar dac? ar exista, statistica nu este relevant? pentru a o rezolva. R?spunsul expertului contrazice teoria regizorului: statistic ?ansa este 1 la 600. Iar acesta, în loc s? spun? c? în propor?ie de 99% nu are cum s? nu fie vorba de familia lui Iisus, spune c? exist? totu?i o ?ans?!


În plus aceast? manipulare atât de intens mediatizat? este infirmat? chiar de cel care a descoperit osuarele, arheologul Amos Kloner. Într-un interviu publicat în Jerusalem Post, dar nu atât de intens mediatizat el spune: „Ceea ce pretinde documentarul este un fals istoric. Nu exist? un mormânt al familiei lui Iisus. Nici nu se putea face un astfel de mormânt, astfel încât s? cuprind? persoane care au murit în locuri diverse, la distan?e mari în timp.” Cine are interesul ca lui James Cameron s? i se acorde minute în ?ir de emisie pe toate canalele TV din lume, prezentând de fapt o fic?iune? Cine are interesul s? mediatizeze atât de intens o a?a-zis? descoperire care atac? credin?a cre?tin?? Aceia?i care au conceput ?i proiectul Blue Beam, la a c?rui punere în practic? vedem c? particip? acum celebrul regizor.


Show-ul secolului – „Venirea lui Iisus”


Al doilea pas al proiectului NASA presupune organizarea unui gigantic spectacol holografic proiectat chiar pe cer, astfel încât s? fie vizibil pe întreaga planet?, care va simula venirea lui Mesia. Prin emisia unor unde care ac?ioneaz? direct asupra creierului, fiecare om va vedea în aceast? hologram? pe Mântuitorul specific religiei sale ?i îl va auzi vorbindu-i în limba lui.


Cu ajutorul unor computere performante care vor coordona spectacolul ?i al sateli?ilor din jurul p?mântului care vor emite semnale de joas? frecven?? (LF), foarte joas? frecven?? (VLF) ?i extrem de joas? frecven?? (ELF) vor fi proiectate holograme folosind pe post de ecran pelicula de sodiu care înconjoar? p?mântul la o în?l?ime de aproximativ 100 de km. Animarea pe computer ?i semnalele auditive vor p?rea c? provin din adâncimile spa?iului ?i îi vor face pe adep?ii arden?i ai diferitelor religii s? cread? c? sunt martorii mult promisei întoarceri a propriului Mesia.


“Apoi proiec?iile lui Iisus, Mohamed, Buddha, Krishna etc. se vor uni într-o singur? imagine ?i « Salvatorul » universal le va face o mare revela?ie. Le va spune c? diversele scripturi sunt false ?i c? vechile religii sunt responsabile pentru r?ul de pe planet?. De aceea ele trebuie abolite pentru a l?sa locul unei noi religii care va fi condus? de el, unicul Dumnezeu pe care îl pot vedea cu ochii lor ?i auzi cu urechile lor.”


Diabolicul plan prevede ca în urma acestei apari?ii s? se creeze o mare dezordine social?, în care milioane de sus?in?tori fanatici ai dogmei unei religii se vor ridica împotriva altor milioane de sus?in?torilor fanatici ai dogmei altor religii. Se vrea astfel generarea unor conflicte cum nu s-a mai v?zut pân? acum. Pare de domeniul fanteziei, îns? mijloacele pentru a realiza aceasta deja exist?.


„Diverse servicii secrete arat? c? în ultimii 25 de ani (este vorba de anul 1994 n.n.) fosta URSS a stocat deja într-un computer extrem de avansat informa?ii despre propriet??ile electrice, chimice ?i biologice ale creierului uman rezultate în urma studiilor pe milioane de oameni. Aceste date permit manipularea senza?iilor auditive ?i vizuale. Au fost stocate de asemenea ?i date despre toate limbile ?i dialectele vorbite în prezent pe glob pentru a fi generate mesaje artificiale pe în?elesul oricui. Existen?a unor astfel de computere este men?ionat? ?i într-un articol publicat în martie 1983 în ziarul Sidney Morning Arrow.


La fel stau lucrurile ?i în SUA ?i Europa. Înc? din anii ‘70 s-au realizat cercet?ri asidue privind combinarea undelor electromagnetice ?i a hipnozei. În 1974 cercet?torul G.F. Shapis scria: «Cuvintele hipnotizatorului pot fi modulate electromagnetic, astfel încât s? ac?ioneze direct asupra creierului sub form? de unde, f?r? a mai fi nevoie de receptarea ?i transportarea sunetului ?i f?r? ca persoana expus? la astfel de influen?e s? aib? vreo ?ans? de a controla fluxul informa?ional receptat.» Cei care cerceteaz? fenomenul de channeling au observat c? num?rul celor care se consider? canale a crescut exponen?ial de când se fac astfel de cercet?ri. Cei care practic? a?a ceva ar trebui s? î?i utilizeze sim?ul critic ?i discern?mântul pentru c? de cele mai multe ori nu cunosc sursa a ceea ce ei numesc ghidare divin?.”


Vorbirea artificial? asigur? controlul mental


„Existen?a unor astfel de tehnologii ?ine de a treia direc?ie de dezvoltare a  proiectului Blue Beam care vizeaz? comunicarea telepatic? ?i electromagnetic? prin unde de joas?, foarte joas? ?i extrem de joas? frecven?? care îi va face pe oameni s? cread? c? îl aud pe   propriul lor Dumnezeu vorbindu-le. Astfel de unde generate de computer vor fi transmise prin intermediul sateli?ilor ?i vor interac?iona cu gândirea natural?, f?când s? apar? ceea ce se nume?te „vorbire artificial?”. Acest gen de tehnologie exist? înc? din anii ‘70 ?i a fost perfec?ionat? prin cercet?ri ulterioare privind rela?ia dintre creierul uman ?i computer.


În ianuarie 1991 la Universitatea din Arizona a avut loc conferin?a intitulat? „Cercetarea avansat? NATO cu privire la fenomene emergente ale sistemelor biomoleculare”. Ce înseamn? aceasta mai exact? Într-una din lucr?rile prezentate la aceast? conferin?? erau prezentate echipamente care puteau face un orb s? vad? sau un surd s? aud?. Echipamente care puteau calma orice durere, f?r? a interveni cu medicamente ?i a c?ror utilizare ar fi permis oric?rei fiin?e umane s? î?i men?in? ?i la vârste înaintate acelea?i func?ii de la tinere?e. Autorul lucr?rii în cauz? tr?gea un semnal de alarm? asupra pericolului ca astfel de cercet?ri s? fie deturnate de la scopul lor ini?ial ?i s? fie folosite împotriva oamenilor. El afirma c? astfel de echipamente sunt opera?ionale în cadrul CIA ?i FBI, nu pentru a vindeca oameni, ci pentru a tortura ?i omorî pe cei care se opun sistemului sau pentru a crea ceea ce în mod obi?nuit se nume?te „candidat manciurian”.


Avem date care arat? c? astfel de experimente au loc ?i în Marea Britanie, Australia, Fran?a, Germania ?i Finlanda. Agen?iile guvernamentale ?i corpora?iile care lucreaz? mân? în mân? cu ele sunt gata s? fac? orice pentru a-?i atinge obiectivul: controlul social total. De ce? Foarte simplu. În primul rând, dac? terorizezi popula?ia ?i o faci s? se team? pentru siguran?a ?i via?a sa, î?i va fi mai u?or s? implementezi un sistem draconic, s? o supraveghezi, s? o dezarmezi ?i apoi s? îi spui c? totul este pentru protec?ia ei. În al doilea rând pentru c? a?a este mai u?or s? promovezi un nou sistem politic ?i social, în locul celui vechi care pare s? nu mai func?ioneze. Evident c? alternativa este preg?tit? de mult? vreme ?i se nume?te Noua Ordine Mondial?. Frica a fost mereu utilizat? ca un instrument cu care Elita a controlat ?i a subjugat masele. Vechea zical? „Divide et impera” (Dezbin? ?i st?pâne?te) a fost aplicat? în toate col?urile planetei pentru a avea siguran?a c? oamenii sunt speria?i, se tem pentru siguran?a lor ?i î?i pierd încrederea în ceilal?i oameni. ?i aceasta este tot o form? de control mental.”


Subliniem faptul c? Serge Monaste spunea toate acestea în 1994, anticipând astfel înscenarea de la 11 septembrie 2001, care a permis instaurarea unui sistem de teroare ?i a unor reguli stricte de supraveghere a popula?iei sub pretextul asigur?rii siguran?ei acesteia.


„Controlul mental de ast?zi presupune mult mai mult, arat? Serge Monaste în continuare. Iat? ce scria în 1970 psihologul Gene V. Mc Connell într-un articol publicat în Psychology Today: „A venit ziua în care putem combina privarea senzorial? cu drogurile, hipnoza ?i manipularea prin recompens?-pedeaps? pentru a câ?tiga un control aproape absolut asupra comportamentului unui individ. Putem deci realiza rapid ?i cu destul? eficien?? un fel de sp?lare a creierului care duce la schimb?ri dramatice de comportament ?i personalitate. Ar trebui s? d?m o nou? form? societ??ii astfel încât s? fim cu to?ii antrena?i înc? de la na?tere s? facem ceea ce societatea vrea ca noi s? facem. Avem tehnologia necesar? pentru a face aceasta. Nimeni nu este st?pânul propriei personalit??i. Nimeni nu are nimic de spus cu privire la ce fel de personalitate dobânde?te, deci nu are nici un motiv de a refuza s? dobândeasc? o nou? personalitate, dac? cea veche pe care o are este anti-social?”.


Dovezi ale existen?ei tehnologiei pentru control mental


„Tehnologia ce urmeaz? a fi utilizat? pentru controlul min?ii în Proiectul Blue Beam include un transmi??tor care emite pe frecven?a sistemului nervos uman. El a fost deja produs de firma Laurel Electro-Optical System din Pasadena, California. Laurel este unul dintre colaboratorii apropia?i ai Avia?iei Americane ?i a lucrat mult în domeniul construirii unor arme care s? implementeze mesajul direct în mintea inamicului. Aparatul utilizeaz? radia?ii electro-magnetice ?i frecven?e extrem de joase ?i a fost utilizat pentru a tortura fizic ?i mental oamenii de la distan??. Arme de acest tip au fost aplicate în anii ‘70 contra femeilor britanice care protestau împotriva prezen?ei unor rachete americane în baza aerian? Greensam Common Air Base. Aceast? arm? poate induce o total? privare senzorial? auditiv? ?i ac?ioneaz? direct asupra nervilor auditivi, cu asemenea putere încât îi blocheaz? victimei inclusiv capacitatea de a-?i auzi propriile gânduri. Exact ca în vechea zical? care spune: „e a?a mult zgomot aici c? nu m? pot auzi nici pe mine gândind.”


Dovezi despre existen?a unor astfel de tehnologii exist? inclusiv în publica?ii ale Departamentului American al Ap?r?rii. C?pitanul Paul E. Tyler semneaz? o lucrare având ca titlu „The electromagnetic spectrum and low intensity conflict” (Spectrul electromagnetic ?i conflictul de intensitate joas?) inclus? în colec?ia „Low intensity conflict in modern technology” (Conflictul de joas? intensitate în tehnologia modern?) publicat? în 1986 de Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama. Aici se vorbe?te despre microunde care genereaz? senza?ii auditive care pot fi auzite doar de individul ?int?. Tehnologia este relativ simpl? ?i poate fi folosit? doar având la dispozi?ie un banal radar de poli?ie. Fascicolul de microunde generat de aparat este modelat în frecven?e audio ?i transmis direct în creier de care este receptat ca o voce, de?i nu a fost emis nici un sunet. Exact ceea ce se va petrece în proiectul Blue Beam.


În cartea sa „Corpul electric,” Robert Becker, nominalizat la premiul Nobel, descrie o serie de experimente conduse la începutul anilor ‘60 de Olenfree, în cadrul c?rora s-au ob?inut astfel de fenomene. Olenfree a mai descoperit ?i cum poate s? încetineasc?, s? accelereze sau chiar s? opreasc? inima unei broa?te prin sincronizarea pulsului cu frecven?a unor microunde. De aici pân? la provocarea unor atacuri de cord unor fiin?e umane este doar un pas.


Tot în aceea?i lucrare, Robert Becker men?ioneaz? cercet?rile dr. Joseph C. Sharp de la Institutul de Cercetare al Armatei Walter Reed, care a realizat teste pe propria persoan?. În timp ce se afla într-o camer? perfect izolat? fonic (deci prin pere?ii c?reia nu puteau p?trunde sunete) a auzit cuvinte ce i-au fost transmise prin simpla generare a unor unde electromagnetice cu vibra?ie analoag? cuvintelor receptate de el. Concluzia a fost: „un astfel de aparat poate fi în mod clar aplicat în anumite opera?iuni în care se dore?te ca ?inta s? ajung? la nebunie sau s? îi transmi?i instruc?iuni nedetectabile de altcineva.”


?i James Lin explica în 1978 în cartea sa intitulat? „Microwave Auditory Effect and Application” (Efectul auditiv al microundelor ?i aplicarea lui) cum poate fi auzit? o voce  transmis? direct c?tre creier f?r? a exista o vibra?ie sonor?.


Pe 21 septembrie 1977 CIA a prezentat rezultatele studiilor sale în fa?a subcomisiei pentru s?n?tate ?i cercetare ?tiin?ific? a Senatului american. Doctorului Sidney Gottlieb care conducea programul MK Ultra la acea vreme i s-a cerut în mod explicit s? discute despre cercet?rile CIA privind ac?iunea de la distan?? asupra organismului uman prin mijloace electronice.”


Controlul total asupra planetei va fi ob?inut prin teroare


„A patra dimensiune a proiectului Blue Beam include controlul total asupra planetei. Pentru aceasta se va simula o invazie extraterestr? în marile ora?e ale lumii. Se mizeaz? pe faptul c? ??rile care de?in armament nuclear îl vor utiliza pentru a se ap?ra de acest pericol, devenind apoi total vulnerabile fa?? de adev?ratul atac, ce va fi realizat ulterior de guvernul din umbr?.”


Subliniem aici c? tema unui atac extraterestru simultan în marile ora?e ale lumii apare aproape obsesiv în filmele de la Hollywood. În urma unui astfel de atac toate ??rile mari, SUA, China, Rusia etc., colaboreaz? între ele atacându-i pe extratere?trii cu armele de care dispun. F?r? nici un rezultat. Când situa?ia pare a fi disperat? apare El – unicul Salvator. Vedem cum prin astfel de filme ni se ofer? de fapt modele de gândire. Suntem antrena?i s? ne temem de un atac extraterestru, suntem antrena?i s? îi ripost?m în for?? ?i apoi s? a?tept?m apari?ia unui salvator unic. ?i aceasta este tot o form? de control mental.


„Scopul este s? fie anihilat? orice form? de opozi?ie fa?? de Noua Ordine Mondial?. Utilizând tehnologiile despre care am vorbit mai sus undele generatoare de gânduri vor putea fi transmise prin re?elele de fibre optice, cabluri TV, linii telefonice ?i vor p?trunde în orice echipament care con?ine microcipuri. La acel moment procesul de implantare al microcipurilor la nivelul popula?iei va fi realizat, astfel încât oamenii vor putea fi u?or împin?i la un val de sinucideri, violen?e ?i nebunie.


Am fost întrebat de multe ori când se vor petrece toate acestea. Dup? ce va fi creat? o criz? economic?, care îi va for?a pe oameni s? î?i cheltuiasc? toate rezervele de bani. Apoi va fi implementat un sistem planetar de pl??i electronice astfel încât nimeni s? nu poat? supravie?ui în afara lui. Dup? atâtea dezastre omenirea va fi gata s? implore apari?ia unui salvator care s? restabileasc? pacea cu orice pre?, chiar cu pre?ul propriei libert??i. Un principiu similar a fost aplicat în URSS pentru instalarea comunismului.”


Solu?ia pentru a contracara proiectul Blue Beam


Pare un tablou sumbru ?i înfrico??tor. Poate c? acesta este ?i scopul pentru care astfel de dezv?luiri sunt l?sate s? apar?. Cunoscând ceea ce ni se preg?te?te putem lua îns? m?surile necesare pentru a nu se ajunge acolo. Dezvoltarea discern?mântului, con?tiin?a de sine, cultivarea rezonan?ei cu aspectele benefice, divine, medita?ia, rug?ciunea, practica spiritual? asidu? sub ghidarea unui maestru autentic anihileaz? aceste influen?e malefice. Acest lucru este binecunoscut de cei care doresc s? controleze întreaga planet? ?i de aceea de mii de ani ?colile spirituale în care oamenii înva?? astfel de practici sunt prigonite, distruse sau deturnate. Vom încheia citând tot din prezentarea lui Serge Monaste care demonstreaz? c? slujitorii Noii Ordini Mondiale exact aceasta ne împiedic? s? facem.


„În num?rul din decembrie 1980 al US Army Journal, într-un un articol semnat de lt.col. John B. Alexander sub titlul „The new mental battlefield, beam me up Spock” (Noul câmp de lupt? mental, radiaz?-m? Spock), acesta scrie: „Voi da mai multe exemple care s? ilustreze progresele f?cute în acest domeniu. Avem acum abilitatea de a vindeca sau de a cauza o boal? de la distan??, inducând boala sau moartea f?r? cauze aparente. A fost raportat? ?i posibilitatea de modificare telepatic? a comportamentului, care include abilitatea de a induce st?ri hipnotice de la o distan?? de peste 1000 de km. Utilizarea hipnozei telepatice este o zon? care merit? a fi exploatat?. Ea va permite ca agen?ii no?tri s? fie implanta?i subcon?tient cu programul pe care trebuie s? îl execute, astfel încât nu va mai fi nevoie s? utiliz?m telefonul. Dac? vor fi perfec?ionate, aceste tehnici vor permite transferul direct al gândurilor de la o minte sau grup de min?i la o audien?? ?int?. Receptorul nu va fi con?tient c? i-au fost implantate gânduri, va crede c? sunt gândurile lui. Este posibil s? introducem gânduri artificiale într-un computer ?i apoi s? le transmitem prin intermediul unui satelit, astfel vom putea controla întreaga planet?. Limitele acestui sistem sunt doar cei care î?i vor pune permanent întreb?ri cu privire la motiva?ia care st? în spatele gândurilor lor ?i nu le vor da curs automat. Este evident c? televiziunea, filmele, publicitatea ?i diferite forme de presiune social? au grij? s? elimine pe cât posibil aceast? categorie de oameni. Informa?iile privind acest gen de tehnologii vor fi considerate ridicole tocmai pentru c? ele nu se vor conforma cu viziunea asupra realit??ii pe care chiar noi o inducem; doar mai exist? ?i în zilele noastre oameni care cred c? p?mântul este plat”.


Citi?i ?i:


Manipularea - vr?jitorie modern?


Opera?iunea Northwood: dovada cutremur?toare c? SUA a pus la cale ac?iuni teroriste împotriva cet??enilor americani


R?zboiul psihopolitic antireligios. Re?eaua de Alarm? Contra SectelorBiblografie:

 1. Serge Monaste: BlueBeam Project, înregistrare audio, 1994


 2. Serge Monaste: Protocoalele de la Toronto. Complotul ONU pentru instaurarea Noii Ordini Mondiale, Ed. Samizdat, 1995


 3. John Marks, Allen Lane: The search for the manchiurian candidate. The CIA and the mind control, Penguin Books, 1979


 4. Grigg William Norman: Freedom on the Altar. The UN's crusade against God and family, Appleton, WI, Doubleday & Company, Inc, 1995.


 5. O'Brien Cathy & Philips Mark: Trance formation of America (MKULTRA mind control victim speaks out), Reality Marketing, Inc, 1995


 6. David J. Dean (coord): Low intensity conflict in modern technology, Air University Press, Maxwell Air Force Base, 1986


 7. James C. Lin: Microwave Auditory Effect and Application, Charles C. Thomas, Publisher, Springfield, IL, 1978.


 8. A.H. Frey. "Human auditory system response to modulated electromagnetic energy." J Applied Physiol 17 (4): 689-92, 1962.


 9. Interviu acordat de Serge Monast în martie 1994 despre Proiectul Blue Beam (http://www.geocities.com/newageinternational/BlueBeam.html)


 10. James Cameron to Christians: It’s over(http://www.getreligion.org/?p=2243)


Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


25 Comentarii pana acum»

 1. aspida said

  am January 6 2010 @ 11:07 am

  Câta vreme mintile bolnave ajung în vârfuri prea înalte ale puterii… setea de putere fiind nemasurabila 😐 , orice e posibil, inclusiv preamarirea necesitatii credintei care, chipurile, e salvatoare…

 2. cbabeanu said

  am January 6 2010 @ 11:08 am

  Toate aceste aberatii sint interesante ca literatura SF si atit

 3. blondutzu said

  am January 6 2010 @ 11:17 am

  Nu mai este vorba de literatura SF. Cititi cu atentie cartile aparute inainte de 1990 si experimentele facute in domeniile stiintei exacte si “inexacte”!!! Daca stiti ce anume sa cautati!!!
  Totul este posibil in ziua de azi. Dar depinde si de individ si cat de rational trebuie sa ramana. Sa judece rational in orice imprejurare si sa nu se lasa dus de val!!!

 4. Dan said

  am January 6 2010 @ 11:56 am

  interesanta poveste. chiar nu aveam ce citi in dimineata asta 🙂
  imi plac fabulatiile de acest gen. ma relaxeaza (precum filmul 2012). desi autorul acestui eseu fantastic a lasat cateva bug-uri, ceea ce ar putea la o adica, sa atraga comentarii de genul “pai si daca eu cred in inexistenta divinitatii, si de asemenea in inexistenta extraterestrilor, ce am sa vad / aud?” sau “ahh.. ce bine. o sa fie un spectacol pe cinste. nu am sa mai am nevoie sa fac abuz de substante ilegale” :))
  in rest foarte reusit.

 5. DZP said

  am January 6 2010 @ 12:03 pm

  http://www.urbanviorel.ro/index.php?s=blue+beam

  http://www.urbanviorel.ro/index.php?s=bluebeam

  pentru cbabeanu si Dan : asa ati fi spus acum cativa ani si de pasapoarte biometrice, scannere corporale la aeroport, camere video aproape peste tot in marile orase, centre comerciale, etc

  treziti-va bai baieti ca o sa va loveasca viitorul ! si iar o sa dati vina pe politicieni, parlamentari, x, y, z

 6. Dan said

  am January 6 2010 @ 12:06 pm

  pt DZP: acum cativa ani, eu chiar speram sa se ajunga la pasapoarte biometrice (de fapt eu speram chiar la carti de identitate biometrice implantate la nastere), scannere corporale la aeroport, camere video aproape peste tot in marile orase, centre comerciale, etc.

 7. www.vrajitorul.eu/ said

  am January 6 2010 @ 12:33 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 8. asistentapentruconsumatori.ro said

  am January 6 2010 @ 12:34 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 9. aspida said

  am January 6 2010 @ 12:48 pm

  Dan (am January 6 2010 @ 12:06 pm)
  Si???? acum te-ai razgândit? Nu mai speri? 😆

 10. Tudorminator said

  am January 6 2010 @ 2:48 pm

  Eu abia astept spectacolul holografic vizibil pe cer de oriunde din lume si undele care s?-mi actioneze asupra creierului pina voi vedea cai verzi pe pereti si caini cu covrigi in coada…

  Asta nici macar literatura SF nu e, am citit compuneri scolare mai bune…

  Domnu’ senator, aveti foarte mult timp liber! Si daca tot ati adus vorba, cum ne apara asistenta pentru cosumatori (.ro) de falsi mesia si sfirsitul lumii?! Sper ca luati masuri! 🙂

 11. Adrian said

  am January 6 2010 @ 3:38 pm

  E incredibil cati orbi sunt pe lumea asta. Mai Tudorminator, Dan, Cbabeanu, luati-va ochelarii de pe ochi ca o sa muriti mai prosti decat sunteti acum! Din cauza unei majoritati formate din semidocti, suficienti si limitati ca voi au loc atatea nenorociri pe aceasta planeta!

 12. need2trip said

  am January 6 2010 @ 5:18 pm

  felicitari inca o data lui Urban Iulian, pt lupta pt adevar si informare reala;
  as dori sa vad totusi o atitudine similara si in ceea ce priveste Apocalipsa care ni se pregateste de VIdeanu et comp. vizavi de Rosia Montana.

 13. Othelo said

  am January 6 2010 @ 7:06 pm

  Dan si Cbabeanu: Serge Monaste, unul dintre jurnalistii citati in articol a platiti cu viata pentru ca a facut dezvaluirile respective. Si o vor face alte miliarde, printre care probabil si noi (inlclusiv voi) indiferent daca credem sau nu aceste lucruri.
  Serge Monaste a fost ucis cu HAARP, adica cu unde de joasa frecventa care i-au provocat stop cardiac desi avea o sanatate excelenta, manca organic si ducea o viata cumpatata.
  Cautati intai fratilor, si dupa aceea criticati, dar cu argumente. Macar daca veti cedea vreun Messia pe cer, sa va amintit de sacrificiul lui Serge si al altora ca el, pentru noi, indolentii.

 14. Othelo said

  am January 6 2010 @ 7:07 pm

  Scuze, “daca veti vedea”

 15. bodo said

  am January 7 2010 @ 9:08 pm

  Cautati pe NET:

  – proiectul PHILADELPHIA
  – proiectul MONTHAUK
  – proiectul HAARP
  – descoperirile savantilor Einstein, Tesla… si mai sunt, nu imi vin in minte

  Sunt atatia MARTORI ai evenimentlor petrecute la Philadelphia si mai apoi la Montauk unde s-au continuat cercetarile. Cercetari ce au dus la desavarsirea tehnologiei invizibilitatii totale. Adica nici ochiul liber, nici scanerul, nici radarul nu te mai vede. Acum 60 de ani au murit oameni la bordul U.S.S. Eldright. Acum aceasta tehnologie a devenit performanta. Iar ce credea Einstein ca a descoperit – TEORIA CAMPULUI UNIVERSAL – acum in anii 2010 e utilizata pe rupte in laboratore bine pazite din intreaga lume.

 16. Othelo said

  am January 14 2010 @ 6:44 pm

  La ce se refera Bodo, este vorba de folosirea celei de-a 5-a forte, si intr-adevar este folosita de tari ca SUA, Rusia, China, israel si chiar Iran. Poate chiar mai multi, la diferite niveluri de dezvoltare.

 17. constantin said

  am January 24 2010 @ 3:48 pm

  interesant dar inficosator articol ,a sdorii daca se poate sa faca cineva un rezumat la acest articol si apoi sa-l pot publica pe blogul meu..as vrea sa fie un articol cat mai simplu si in cateva fraze sa fie explicat fenomenul blue beam sa il poata intelege toata lumea…. va multumesc anticipat

 18. Arpisz said

  am February 2 2010 @ 6:20 pm

  Prietene esti o gloma a ignorantei caracteristice acestei tari

 19. danielaroby said

  am August 4 2010 @ 3:38 am

  Este adevarat,sunt ajunse si la noi din 71,72,74(cu doi frati ascunsi,mai mari si grijulii)ai unei prietene, mi se pare ca ea este un experiment medical elodiat de un influient mic. Probe credibile, pe google,se gasesc mai multe date si cine sunt tintele vizate ca experiment,de la noi,( se pot obtine efecte si cu uz de aparat electrosoc): pentru cip armata/sau scoaterea cip armata,scoaterea camera video ochi,paralizat somn hiper somn,(primele clik-uri).Se fac acestea doar pentru obtinere de materiale comestibile,comerciale.Multi devin curiosi la explicatiile aparatelor, dar in realitate sunt si de tortura pentru cei ce le detin ci control asupra corpului tintei.Si finalul informatiilor de sus este elocvent,…

 20. danielaroby said

  am August 4 2010 @ 3:52 am

  De aceea aceasta prietena a initiat si un proiect de Memoriu cu scop de anihilare,si promovare pozitiva si pe alta cale, a culorii…

 21. Üzenet said

  am August 21 2010 @ 5:29 pm

 22. Ella said

  am September 9 2010 @ 1:54 pm

  Ce cauta prostiile astea pe siteul unui senator? Cu d-astea se ocupa parlamentul mai nou?

 23. Valaha said

  am October 24 2010 @ 1:14 am

  ella cred ca tu esti o proasta . omul a pus aici ptr ca prostii sa nu mai priveasca stirile la tv si sa nu mai creada in rahaturi . daca stii sa citesti , citeste daca nu , nu . mergi la spart seminte si ascultat manele in fata blocului idioat-o !

 24. NINU said

  am September 10 2011 @ 10:56 pm

  Guvernul Mondial sunt niste masoni cu minti bolnave jedani nenorociti ai lui Satana care vor fierbe in flacarile iadului.Luptati impotriva acestor criminali cu orice mijloace si nu va lasati cipuiti si ascultati la telefoanenele mobile, renuntati la aceasta tehnica de a va controla gandurile. Sunt niste excroci miliardari acesti draci, mai bine saraci decat sa dati mana cu diavolul.

 25. gennaro said

  am June 25 2013 @ 4:51 am

  Multumesc Frumos !!

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: