Romanii intoxicati cu panica porcina

Tweet this

Publicul român, intoxicat cu panic?

Pe parcursul ultimei s?pt?mâni, Organiza?ia de Investiga?ii Jurnalistice a desf??urat o campanie de monitorizare media, având ca subiect gripa porcin?. Inten?ia acestui demers a fost aceea de a afla cum este mediatizat? pandemia de grip? porcin? în România, respectiv în dou? ??ri în care s-au înregistrat mii de mor?i de pe urma acestei afec?iuni – SUA ?i Marea Britanie. Concluzia a fost una surprinz?toare, la finalul monitoriz?rii ajungându-se la concluzia c?, de?i ?ara noastr? nu a înregistrat, deocamdat?, nici un deces atribuit oficial gripei noi, aten?ia acordat? de mass-media autohton? acestui fenomen este mult mai mare decât în celelalte ??ri studiate. În plus, în timp ce presa ?i televiziunile din SUA ?i Marea Britanie se concentreaz? pe analize serioase ?i pe informarea corect? a publicului, în privin?a organelor de pres? din România se constat? o predominare a ?tirilor cu caracter senza?ional, capabile s? creeze ?i s? între?in? panica.

Un articol de R?zvan PETRE

Nu în ultimul rând, aceast? opera?iune de monitorizare ne-a revelat faptul c? sursa acestor mesaje panicarde este localizat?, adesea, în zona speciali?tilor Ministerului S?n?t??ii, care au supraapreciat efectele gripei porcine, dându-le propor?ii ?tiin?ifico-fantastice.

Opera?iunea de monitorizare derulat? de Organiza?ia de Investiga?ii Jurnalistice a vizat dou? televiziuni din România – una specializat? în ?tiri ?i un post „generalist” – precum ?i doi reprezentan?i ai presei scrise – un tabloid ?i un ziar de informare ?i opinie. Ca etalon au fost folosite ?tirile televiziunii BBC, ale tabloidului The Sun ?i ale cotidianului The Independent (toate trei din Marea Britanie), precum ?i postul CNN ?i ziarul USA Today (din Statele Unite).

Cultura panicii, la televiziunile române?ti

Prima concluzie a monitoriz?rii a fost confirmarea unui fapt general acceptat, când vine vorba de televiziunile române?ti. Este vorba despre selectarea ?i promovarea ?tirilor cu caracter senza?ional, în detrimentul ?tirilor sobre ?i obiective. În majoritatea cazurilor, informa?iile despre gripa porcin? care au prins prim-planul jurnalelor anun??, pe un ton generator de panic?, posibile decese în rândul cet??enilor români (neverificate pân? în prezent) ?i situa?ii dezastruoase în ??rile în care gripa ar face ravagii. Culmea senza?ionalului este atins? de ?tirea  „Alarmant! O muta?ie a virusului AH1N1 în Ucraina!”. Din cuprinsul ?tirii afl?m c?, în cazul mai multor persoane al c?ror deces a fost atribuit gripei de tip nou, medicii legi?ti au descoperit, la autopsie, leziuni care nu sunt conforme cu cele produse de aceast? afec?iune, motiv pentru care consider? c? decesele respective nu sunt cauzate de AH1N1. Cu toate c? aceast? informa?ie, preluat? din presa str?in?, nu indic? decât, cel mult, c? num?rul deceselor atribuite gripei noi a fost exagerat, redactorul de ?tiri pune titlul redat mai sus. Scopul este evident – atragerea aten?iei ?i cre?terea caracterului senza?ional, chiar cu pre?ul inducerii unui sentiment de panic?, total nejustificat.
În cazul televiziunii de ?tiri monitorizat?, s-a constatat o medie de dou? ?tiri pe zi despre gripa porcin?, în principalele emisiuni informative. În ceea ce prive?te televiziunea „generalist?”, au fost notate 23 de ?tiri despre gripa nou?, prezentate în principalele jurnale, într-un interval de ?apte zile.

Presa scris?, “aburit?” cu ?tiri neverificate

Cu toate c? nu d? o aten?ie la fel de mare gripei porcine, presa scris? nu reu?e?te s? puncteze la capitolul „seriozitate”. ?tirile cu ?i despre gripa nou? nu reu?esc s? prind? prim-planul, dar sunt prezente zi de zi printre titlurile edi?iei. Un alt fapt care trebuie notat este apari?ia unei scind?ri între tipul de ?tiri preluate în cele dou? ziare monitorizate. Astfel, în tabloid sunt prezentate cu preponderen?? ?tirile cu un caracter alarmist mai pronun?at, fiind f?cute aluzii la faptul c? virusul AH1N1 este responsabil pentru îmboln?viri ?i decese suspecte în România, titlurile alese fiind pe m?sur? („Doi mor?i de grip? în Boto?ani?”, „Virusul a ucis din nou?” etc.). Ziarul de informare, în schimb, se concentreaz? pe statistici ?i semnale despre noi focare de grip? nou?, prezentând în fiecare zi num?rul mor?ilor din statele în care epidemia pare sc?pat? de sub control, precum ?i situa?ia îmboln?virilor în România. Din analiza ?tirilor s-a ajuns la concluzia c? majoritatea informa?iilor despre gripa porcin?, prezente în ambele ziare, sunt preluate din fluxurile de ?tiri, fiind adesea redate f?r? a fi verificate. Un exemplu în acest sens este cazul românului mort în Italia din cauza gripei noi, informa?ie care a fost dezmin?it? în ziua urm?toare, tot prin intermediul unei ?tiri preluate de la o agen?ie de pres?.
În perioada analizat?, tabloidul monitorizat a avut o medie de 3-4 ?tiri despre gripa porcin?, pe zi. Datorit? politicii de a raporta zilnic num?rul mor?ilor din alte ??ri ?i cifra bolnavilor identifica?i în România, ziarul de informare ?i opinie a avut nu mai pu?in de 36 de ?tiri despre gripa porcin? în intervalul de ?apte zile (o medie de peste 5 ?tiri/zi).

Dezastrul din Marea Britanie, inventat de presa român?

Conform informa?iilor prezentate în mass-media româneasc?, situa?ia din Marea Britanie este sc?pat? de sub control, cuvintele folosite pentru a o descrie variind de la „îngrijor?tor” la „dezastruos”. Dup? ce ne-am apucat s? citim ?tirile ap?rute în presa britanic?, am constatat c? românii sunt mult mai preocupa?i de situa?ia din Anglia, decât englezii în?i?i. Ziarul „The Independent” are din când în când în prima pagin? ?tiri despre gripa nou?, informa?iile prezentate f?când referire la opiniile publicului britanic în leg?tur? cu vaccinul folosit împotriva bolii, sau la analizele speciali?tilor privind evolu?ia epidemiei. Curentul general de opinie este c? gripa a avut efecte mult mai mici decât se a?tepta, motiv pentru care este pus? sub semnul întreb?rii ?i campania de vaccinare.
De?i este cunoscut ca ziar de scandal, „The Sun” are o politic? destul de echilibrat?, în privin?a relat?rilor despre gripa porcin?. ?tirile variaz? de la avertismente lansate de autorit??i privind fal?ii comercian?i de produse antivirale, pân? la informa?ii privind apari?ia unei forme de AH1N1 rezistent? la Tamiflu (?tire care este înso?it? de fotografia unui oficial din domeniul S?n?t??ii, care este citat, afirmând c? nu este cazul ca publicul s? se alarmeze).
?i mai interesant este rezultatul monitoriz?rii faimosului post de televiziune BBC. În toat? perioada analizat?, ?tirile despre gripa porcin? nu au intrat deloc între principalele titluri ale edi?iei, prima pagin? a site-ului Internet al acestui organ de pres? neafi?ând nici m?car o singur? informa?ie despre gripa porcin?. Printre pu?inele relat?ri ale BBC despre gripa nou?, am g?sit ?i un titlu de neconceput în mass-media româneasc?: „Copiii sunt sf?tui?i s? nu se team? s? mearg? la ?coal?”.
În perioada de ?apte zile, „The Independent” a avut nou? ?tiri, iar BBC – 10 ?tiri despre gripa porcin?. Chiar ?i în tabloidul „The Sun”, media acestor ?tiri a fost sub 1,5 articole/zi.

Gripa nou?, subiect de „Monden” în presa american?

Faimoas? pentru faptul c? ?i-a f?cut obiceiul de a panica inutil publicul american, presa central? din SUA are, oarecum surprinz?tor, o abordare foarte serioas?, privind grip? porcin?. Astfel, în ?ara cu cele mai multe decese cauzate de virusul AH1N1, mass-media se concentreaz? pe informarea publicului privind detectarea simptomelor bolii ?i prevenirea îmboln?virilor. Edi?iile electronice ale postului CNN ?i ale ziarului USA Today au linkuri în prima pagin?, care trimit spre sec?iuni ale site-urilor dedicate exclusiv informa?iior privind preven?ia/detectarea gripei porcine. În privin?a ?tirilor cu ?i despre aceast? boal?, marea majoritate a acestora fac referire la sportivi, actori, sau muzicieni atin?i de gripa nou?.
În perioada de ?apte zile a studiului, CNN a prezentat doar cinci ?tiri despre gripa porcin?, ziarul USA Today având nou? articole pe aceast? tem?, grupate în sec?iunile „Moden”, „?tiri externe” ?i „S?n?tate”.

Ministerul S?n?t??ii din România – foarte eficient în crearea de isterie

Una din concluziile cele mai serioase rezultate în urma monitoriz?rii este aceea c? presa str?in?, spre deosebire de cea din România, pune fa?? în fa?? num?rul mor?ilor cauzate de gripa normal?, sezonier?, ?i cele cauzate de gripa porcin?. Din paginile ziarului „USA Today” afl?m c? anual, în SUA, sunt internate peste 200.000 de persoane suferinde de grip? normal?, num?rul mor?ilor cauzate de aceast? boal? cu care suntem obi?nui?i fiind de câteva ori mai mare decât cel cauzat de virusul AH1N1 ?i cifrându-se la circa 36.000 mor?i/an. În „The Independent” se face referire la epidemia de grip? sezonier? din 1975, care a ucis 35.000 de persoane în Marea Britanie (de 35, pân? la 70 de ori mai mult decât num?rul estimat al victimelor ce vor fi produse de actuala epidemie).
Una din principalele cauze ale r?spândirii panicii prin intermediul presei din România este, f?r? îndoial?, modul iresponsabil în care oficialii Ministerului S?n?t??ii au estimat num?rul deceselor ce ar fi putut fi cauzate de gripa porcin?. Campion la acest capitol este medicul Adrian Streinu Cercel, care, în ultima lun? a lansat o serie de mesaje eronate. La începutul lunii noiembrie, el a estimat c? România va avea cel pu?in 20.000 de mor?i din cauza AH1N1. Dup? ce aceste amenin??ri nu s-au materializat, anchetat de Parlament, Streinu Cercel a l?sat-o mai moale, sc?zând cifra la 3.300-6.000 de mor?i. În prezent, oficialii Ministerului S?n?t??ii nu mai ies cu nici o declara?ie în pres?, iar în România nu a fost înregistrat oficial nici m?car un singur deces cauzat de gripa porcin?. În urm? cu trei ani, o comisie a Ministerului S?n?t??ii, în frunte cu acela?i faimos doctor Streinu Cercel, anun?a c? peste 2.000.000 de români ar putea s? moar? de grip? aviar?. Dup? ce acest mesaj panicard s-a dovedit a fi o gre?eal? grosolan?, ac?iunile Ministerului S?n?t??ii (carantine, dezinfect?ri, pui-santinel?) au devenit subiecte de b??c?lie na?ional?.

Sursa http://www.dezvaluiri.ro/ancheta/74739-epidemie-mediatic-de-grip-porcin.html
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


4 Comentarii pana acum»

 1. Rares said

  am December 1 2009 @ 12:34 am

  Textul de mai jos nu este scris de mine, l-am primit si eu pe e-mail. Multumiri autorului oricare ar fi acesta.

  Prima dat?, am murit to?i în 2000.
  Din cauz? c? ma?in?riile nu erau programate s? calculeze anii decât în
  formula 19XX, când schimbau la 2000 deveneau toate con?tiente de sine ?i
  se r?zvr?teau asupra asupritorilor din carne, incepând s? ne ucideze în
  mas?.
  Singura speran?? era, ironic, un robot din viitor în form? de
  Schwartzenegger, trimis de rezisten?a uman? s? ne salveze.
  Retarda?ii chiar aveau o teorie cum c? tot ce e computer o s? fac? poc,
  urmând haos ?i anarhie.
  Calculatori?tii inteligen?i au spus c? teoria lor e retardat?.
  Cu toate acestea, c?c?narii din presa mondiala s-au zb?tut ca o g?in?
  f?r? cap, instigând prostimea la panic?.
  Prostimea a închis tot ce e calculator zilele ?lea.
  ——————————————————————————————————

  Apoi am murit to?i în 2001 de la boala vacii nebune.
  Biliarde de vaci schizofrenice, antisociale ?i cu probleme cu figurile
  autoritare au c?lcat în copite guvernele mondiale, adunându-ne pe noi,
  oamenii în ?arcuri ?i folosindu-ne pentru carne ?i lapte.
  Cam singurul mod în care se putea lua boala vacii nebune de la o vac?
  nebun?, era de la creierul crud al acesteia.
  Bine, dac?-l mâncai, era mic? ?ansa s? o iei. Dar dac? î?i sp?rgeai capul
  ?i frecai un creier de vac? infectat? de creierul t?u, ?ansa s? iei boala
  cre?tea.
  ?i evident, dac? to?i f?ceam a?a, ?i nu ne tratam, logic se l?sa cu o
  epidemie mondial?.
  Pericolul ERA FOARTE MARE.
  Scatofagii din presa mondiala s-au zb?tut ca un c0i într-o c?ldare,
  instigând prostimea la panic?.
  Prostimea nu a mai mâncat vac? juma’ de an.
  ———————————————————————————————-

  Apoi am murit to?i de SARS, în 2003.
  Epidemie pornit? de la galbeji?i, ne-a nimicit pe to?i instant.
  N-am avut nici o ?ans?.
  Sângele ?â?nea din toate orificiile.
  Te infectai dac? z?reai în zare un infectat.
  De fapt nici nu apucai s?-l z?re?ti în zare.
  Pân? î?i d?deai seama c? ai z?rit ceva, erai deja mort de mult.
  SARS era un fel de pneumonie mai ?mecher?.
  Da, era nasoal?.
  Umblau asiaticii cu masc? pe fata de fric?.
  Totu?i, se trata ca orice grip? s?n?toas?.
  Aspirin?, somn, comprese cu spirt, mujdei.
  Func?ionau toate.
  ?ansa de supravie?uire era cam de 90%.
  S? nu în?elege?i gre?it.
  Asta nu însemna c? dac? eu a? fi luat SARS a? fi avut 10% ?anse s? mor.
  Nu. Eu sunt un om s?n?tos, de condi?ie material? decent?, care ?tie s? se
  trateze.
  100% supravie?uiam cu brio.
  Maxim cu un concediu medical.
  Evident, un mo? de 97 de ani, care tr?ie?te în mizerie ?i frig are ?anse
  mai mari s? moar? de SARS. ?i na, murea ?i de la o irita?ie la genunchi
  ?la…
  700 de oameni au murit în total de SARS în lume.
  Fecalofilii din presa mondial? s-au zb?tut ca …….-ntre din?i, de miliarde
  de oameni umblau în Asia cu m??ti pe fa??, toate ?tirile erau pline de
  rapoarte panicate despre marea epidemie ?i prostimea nu a mai c?lcat în
  Asia, în vacan??, tot anul.
  ——————————————————————————————————————

  Am murit iar, în 2007 de la gripa aviar?.
  Legiuni de p?s?ri au picat din cer, infectate, explodând ca grenadele în
  contact cu p?mântul.
  Planeta a r?mas goal? ?i plin? de cratere ca o gagic? co?uroas? la be?ie
  sau ca luna.
  Am fost ucida?i iremediabil.
  De la gripa aviar? au murit 500 de oameni.
  Nu po?i s? o iei mâncând pas?re.
  Doar de la carnea crud?, dar ?i de la aia e greu.
  Tehnic, cea mai mare ?ans? s? iei grip? aviar? e s? omori o g?in?
  infectat?, s? o toci m?runt
  ?i s? o tragi pe nas.
  Pe bune.
  ?i nici a?a nu e sigur.
  Au luat-o numa s?racii infec?i care tr?iau în casa g?inilor ?i se scobeau
  în nas cu g?ina?.
  ?i chiar ?i ?ia, trata?i bine nu mureau.
  Cam ca la SARS.
  Iar??i mânc?torii de c?c@t din presa mondial? au bulbucat ochii
  apocaliptic, zb?tându-se ca ….. în vânt ?i f?când spume la gur? cu
  vestita grip? aviar?.
  Nu s-a întâmplat nimic, evident, dar prostimea nu a mai mâncat p?s?ret
  tot anul.
  —————————————————————————————————–

  Ca statistic? a?a.
  Au murit anul ?sta mai mul?i oameni în lume îneca?i cu mâncare.
  S-au împu?cat mai mul?i oameni ACCIDENTAL în mecl? luna asta.
  S-au sinucis mai mul?i tri?ti de când a?i început voi textul acesta, pân?
  acum decât au murit oameni de la toate bolile ?stea combinate în to?i
  anii.

  Acum e rândul porcilor.
  Na, vor vacile ?i g?inile r?zbunare.
  La fel ca ?i la alte boli imaginare, care apar la teve doar pentru c? fac
  rating, ?i asta are o ?ans? absurd de mic? de a se transmite.
  Mai exact, doar dac? te s?ru?i fran?uze?te cu porci infecta?i.
  Au murit de la ea 30 de mexicani slino?i care dormeau cu porcii.
  Dar na, toat? lumea este panicat?, c? la teve, Esca VORBE?TE FOARTE GRAV
  DE GRIPA
  PORCIN? DECI E SERIOS!

  Cretinii de la ziarul Ring au f?cut o statistic? alalt?ieri, c? dac?
  ajunge la noi gripa porcului,
  600 000 de români o s? crape.
  Uite.
  Fac ?i eu o statistic?:
  Daca m? sui pe Intercontinental ?i fac o piruet?, strivesc 800.000 de
  români!
  Sunte?i to?i în pericol.
  Dar exist? un pericol muult, muuuuult, muuuuuuult, muuuuuuuuult mai mare
  decât toate bolile ?stea.
  O s? auzi?i la teve de el în curând.
  S-a descoperit un drob de sare la mine pe sob?.
  Dac? pic? de acolo, am merlit-o to?i.
  TO?I!

 2. Florin B said

  am December 1 2009 @ 12:43 pm

  Uimitoare si manipularea asta http://www.gallardo.ro

 3. www.vrajitorul.eu/ said

  am December 2 2009 @ 3:55 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 4. asistentapentruconsumatori.ro said

  am December 2 2009 @ 3:56 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: